דרוש/ה: מנהל/ת כללי/ת

מספר משרה 2715
תיאור תמציתי של התפקיד:
דרישות:
היקף המשרה:
תנאי סף:  
  1. תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה לפחות ושנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן בסעיפים 2 ו-3 או לחילופין בסעיפים 3 ו-4 במצטבר:
  2. בעל תואר אקדמי מוכר ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל תואר אקדמי שהוכר כתואר שקול לתואר אקדמי ישראלי באחד מאלה: כלכלה/מנהל עסקים/משפטים/ראיית חשבון/מינהל ציבורי /לימודי עבודה או הנדסה.
  3. בעל ניסיון מוכח מצטבר של 5 שנים לפחות באחד או יותר מהבאים, (לאו דווקא רצופות), (ובלבד שכיהן באחד מהתפקידים לפחות 2 שנים רצופות), והכל במהלך 12 השנים האחרונות (מהמועד האחרון להגשת המועמדות).
    1. 3.1. בתפקיד מנכ"ל או תפקיד סמנכ"ל או תפקיד מקביל לו הכפוף ישירות למנכ"ל, בתחום הניהול העסקי של תאגיד או גוף שהיה בשנים בהן כיהן בו המועמד בתפקיד האמור, בעל היקף עסקים שנתי של 100 מיליון ש"ח ובו 50 עובדים לפחות.
    2. 3.2 בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בדרגה 43 בסולם הדרגות בשירות המדינה, או קצין בדרגת אלוף משנה ומעלה או דרגה מקבילה לו בזרועות הביטחון וההצלה, ובלבד שהמועמד עסק בתקופה זו בנושאים כלכליים, ניהוליים או מסחריים.
    3.  3.3 תפקיד מנכ"ל או סמנכ"ל או תפקיד מקביל לו הכפוף ישירות למנכ"ל בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה, דהיינו בתחום איכות הסביבה ו/או שיקום קרקעות ו/או טיפול בפסולת. בתאגיד או גוף בעל היקף עסקים שנתי של 75 מיליון ש"ח  ובו 50 עובדים לפחות.
  4. בעל תואר אקדמי מוכר שאינו נמנה עם התארים הנזכרים בסעיף 2 לעיל והוא בעל ניסיון מצטבר של 12 שנים לכל הפחות בתפקיד או בכהונה המפורטים בסעיף הניסיון בסעיף 3 לעיל שמתוכן 6 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות כמפורט בסעיף 3.1 לעיל והכל במהלך 15 השנים האחרונות (מהמועד האחרון להגשת המועמדות). במקרה כזה על הוועדה לבדיקת מינוים לאשר שקיימים נימוקים מיוחדים למינוי כאמור.
 
יתרונות:
ניסיון בתפקידים בכירים במגוון ארגונים במגזר העסקי והציבורי.
ניסיון מוכח בהובלה והטמעה של מהלכים אסטרטגיים והובלת שינוי.
ניסיון בפיתוח עסקי.
ניסיון ניהולי בכיר בעבודה עם / מול רגולטורים וגורמי ממשלה.
ניסיון ניהולי בחברה בעלת פעילות בינלאומית או מול גורמים בינלאומיים.
ניסיון ניהולי בכיר בעבודה עם ארגוני/ועדי עובדים.
ניסיון ניהולי בכיר בעבודה מול דירקטוריון / מועצת מנהלים.
ניסיון בניהול פעילות פיננסית עסקית/היכרות עם שוק ההון.
ניסיון בתחום איכות הסביבה.
ניסיון ניהולי בכיר בחברה תעשייתית.
 
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו עד לתאריך 16.5.2019.
הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד מנכ"ל", אשר נמצא כאן, כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, מסמכים, תעודות ואישורים המעידים על התקיימותם של תנאי הכשירות לתפקיד, שמות של ממליצים, וכן כל מסמך אחר הנראה למועמד/ת כרלוונטי לשקילת מועמדותו/ה על ידי ועדת האיתור (להלן – הצעת המועמדות). 
הצעת מועמדות ללא צירוף "השאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד מנכ"ל" כשהוא מלא וחתום לא תידון.
חברת "קינן שפי" הוסמכה לטפל בהליך האיתור. לפיכך, את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת  מייל CEO@keinan-sheffy.co.il בציון משרה מספר 2715. אין להגיש מועמדות אלא כאמור במודעה זו. מועמדות אשר תוגש בדרך אחרת, לרבות באמצעות פקס או דואר, או באמצעות "סוכן חכם" לא תידון. 
ועדת האיתור תהא רשאית לפנות מיוזמתה, בין בעצמה ובין באמצעות גורם אחר שהוסמך על ידה, אל מועמדים פוטנציאליים על מנת שאלה יגישו מועמדותם לתפקיד. ועדת האיתור תהא רשאית לזמן מועמדים לראיונות וכן לפנות לממליצים, לפנות למועמדים לבירורים, הבהרות, השלמות מידע וקבלת מסמכים נוספים, על פי שיקול דעתה וכן שומרת לעצמה להפנות את המועמדים לביצוע מבחני התאמה והכל בהתראה קצרה. עם זאת יובהר, כי האחריות על הגשת המידע הנדרש באופן מלא מוטלת אך ורק על המועמד, כל סיכון הכרוך בחוסר במידע או אי בהירותו של מידע כאמור מוטל על המועמד בלבד.
 
מינוי המנכ"ל ייעשה בהתאם למתכונת ההליך כפי שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, על פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, חוזרי רשות החברות הממשלתיות החלים על ההליך וכל דין אחר. 
כהונתו של המנכ"ל הנבחר תיקצב לתקופה של 5 שנים ובהתאם לנהלי רשות החברות.
רק פניות מתאימות תענינה. 
המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
קובץ מצורף :