הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות - מכרז פומבי 04/2019 - למתן שירותי אחזקה לשטחי הגינון במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה

מכרז פומבי 04/2019


08.04.19 - לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 

16.04.19 - לצפייה בפרוטוקול סיור המציעים לחץ כאן 
 
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :
 
1.1. המציע בעל ניסיון קודם ומוכח, במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, בביצוע עבודה             אחת לפחות של גינון ותחזוקת גינון בשטחים ציבוריים ו/או מסחריים, כאשר עבודה זו נעשתה עבור                 לקוח יחיד שהיקף שטח העבודות הנדרש על ידו שווה ו/או גדול מ-42 דונם ולתקופה של 12 חודשים                 רצופים לכל הפחות.
 
 
 

 
www.enviro-services.co.il. המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיתקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה.
 
למר משה סדון  בדוא"ל 
 


קובץ מצורף
08.04.19 - לצפייה בחוברת המכרז