הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות - מכרז פומבי 01-2019 - הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

מכרז פומבי 01-2019

.

 

  1. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובד-מעביד ו/או כנותן שירותים ו/או באמצעות קבלן המשנה (ככל שקיימת התקשרות עם קבלן משנה מתוקף סעיף 3.2 לעיל) 2 נהגים לפחות שכל אחד מהם בעלי אישור על מעבר הדרכה לביצוע עבודה בגובה בתוקף, או לחילופין התחייבות מטעם המציע לפיה העובדים/נותני השירותים יעברו הדרכה לביצוע עבודה בגובה על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007 בטרם יחלו בהענקת השירותים לחברה.
  2. המציע הינו בעל רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי חוק שירותי הובלה, תשנ"ז- 1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, כאשר הרכבים הינם תחת שמו של המציע. לחילופין, אם הרכבים שכורים או של קבלן משנה אזי רישיון המוביל (לרבות נספח כלי הרכב) יהא תחת שמו של המשכיר או קבלן המשנה בצירוף הסכם השכירות, אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות.
        
מובהר כי במקרה בו יציג המציע בהצעתו כלי רכב על שם קבלן משנה, או כל אפשרות אחרת שאינה בעלות המציע,         
עליו להציג את רישיונות המוביל של המחזיק בכלי הרכב.

.
מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: 
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 18/03/2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. 
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.


קובץ מצורף
לצפייה בחוברת המכרז 


קובץ מצורף
לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית


קובץ מצורף
07.03.19 - לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה