דגימת פסולת

הנחיות לדגימת פסולת

מטרת הדגימה היא לאפיין את הפסולת המיועדת לפינוי אל החברה לשירותי איכות הסביבה ולקבוע את אופן הטיפול בה. הנחיות אלו מיועדות לפסולות שהוגדרו כמסוכנות בלבד.

חשוב להכין תוכנית דיגום על מנת לקבל דגימה מייצגת של הפסולת. לשם כך יש להתחשב בגורמים הבאים:

 • סוג הפסולת: נוזל, מוצק, בוצה.
 • אריזת הפסולת: אריזות (חביות, קוביות, שקים) או צובר (בריכה, מיכל, ערמה).
 • כמות הפסולת: מספר אריזות או נפח הצובר.

סוג הפסולת יקבע את שיטת הדיגום ונפח הדוגמה.

כמות הפסולת ואריזתה תקבע את מספר נקודות הדיגום.

הליך הדגימה

הדגימה הנשלחת למעבדת החברה לשירותי איכות הסביבה תהיה דגימה המייצגת את כלל הפסולת ולא נקודה בודדה בתוך מכלול הפסולת. על מנת להבטיח מצב זה יש לדגום את הפסולת במספר נקודות.

מספר מנות הדיגום יקבע על פי כמות הפסולת: הדיגום המייצג יבוצע בהתאם לאלגוריתם סטטיסטי.

בטבלה הבאה ניתן לראות כמה מנות יש לדגום בהתאם למספר האריזות או נפח הצובר:

נפח צובר – מ"ק מספר אריזות מספר מנות דיגום
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 3
10 10 4
30 30 6
80 80 10

הנחיות לבחירת נקודות דיגום:

 • פסולת באריזות: אין לדגום יותר מפעם אחת בכל אריזה. יש לבחור את האריזות באופן אקראי מכלל האריזות.
 • פסולת בבריכה: יש לדגום באופן אקראי מכלל נפח הבריכה ועומקה. לשם הבהרה, דגימה הלקוחה מפני שטח הבריכה הסמוך לשפת הבריכה, תהווה לכל היותר, מנת דגימה אחת בלבד.
 • פסולת בערמה: יש לדגום באופן אקראי מכלל נפח ועומק הערמה. לשם הבהרה, דגימה הלקוחה מפני שטח הערמה, תהווה לכל היותר, מנת דגימה אחת בלבד.
 • פסולת במיכל: פסולת הנמצאת במיכל אשר מתמלא באופן רציף או מחזורי ניתן לדגום בדומה לבריכה. לחלופין, ניתן לבצע את הדיגום על-ידי נטילת דגימה מצינור ההזנה של המיכל, בפרקי זמן שונים ולאורך מחזור הפעילות.

גודל הדגימה:

 • דגימות של נוזלים/שפכים יהיו בנפח מינימאלי של 1 ליטר.
 • דגימות של מוצקים/בוצות יהיו במשקל מינימאלי של 5 ק"ג.

אריזת הדגימה:

 • דגימות של נוזלים/שפכים מימיים בסיסיים יש לדגום בכלי זכוכית/פלסטיק/מתכת.
 • דגימות של נוזלים/שפכים מימיים חומציים יש לדגום בכלי זכוכית/פלסטיק.
 • דגימות של נוזלים/שפכים של ממיסים אורגנים יש לדגום בכלי זכוכית/מתכת.
 • דגימות של מוצקים/בוצות יש לדגום בדליים מפלסטיק/מתכת.

אופן הדיגום:
הנחיות אודות אופן הדיגום, אמצעי הדיגום והשימוש בהם ניתן למצוא ב:

EPA530-D-02-002

BS EN 14899:2005