חוק חופש המידע

1. חוק חופש המידע – מהו?
חוק חופש המידע התשנ"ח – (1998) מאפשר לכל תושב/אזרח ישראלי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע בכל הקשור לפעילותה. הרשות הציבורית מחויבת לספק את המידע על פי הנדרש ובהתאם למגבלות המוגדרות בחוק.
2. רשות ציבורית – מהי?
בהתאם למוגדר בחוק חופש המידע, "רשות ציבורית" כוללת את הממשלה, משרדי הממשלה, יחידות הסמך של משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי משפט, בתי דין, רשויות מקומיות, תאגידים, חברה-בת ממשלתית, וכן כל גוף הממלא תפקיד ציבורי.
3. ממונה על חוק חופש המידע בחברה:
משה סדון
טלפון: 08-6503710
דוא"ל: moshe@escil.co.il

מסמכים מצורפים:

1. תקנות רישוי עסקים
2. רישיון עסק
3. רישיון עסק שינוע וטיפול
4. היתר_רעלים_23-24
5. אישור מפעל חיוני
6. אישור מפעל למתן שירותים קיומיים

7. דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור – 2020
8. דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור – 20219.  
9. דוח חוק שכר שווה 2023
10.דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור – 2022
11. דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור – 2023