מדיניות החברה לשירותי איכות הסביבה

מערך ניהול משולב

 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מספקת את כל השירותים האקולוגיים הנדרשים לטיפול מקצועי של הפסולת המסוכנת המיוצרת במדינת ישראל.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מקפידה שכל פעילותה וביצועיה יהיו תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה וציות מלא לחוקים ולתקנות, שעניינם איכות הסביבה בישראל. החברה פועלת לצמצם את צריכתם של משאבים מתכלים וכן את פליטת חומרים מזיקים לסביבה ומחייבת את ספקיה לעמוד בתנאי השמירה על איכות הסביבה כפי שהיא דורשת מעצמה.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ פועלת למקומה בחזית הטכנולוגיה בתחומי פעילותה. כדי לעמוד במשימה זו משקיעה החברה משאבים רבים במחקר ופיתוח ומקיימת קשרים ענפים עם גורמים בינלאומיים הפועלים בתחומי עיסוקה כדי לקבל ידע עולמי וחידושים בתחום.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ הוכרזה כזרוע ביצוע לשיקום קרקעות מזוהמות שבבעלות מדינת ישראל. החברה אימצה את המדיניות והיררכיית טיפול בקרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה, כאשר העדיפות העליונה לטיפול בקרקעות המזוהמות תינתן לטכנולוגיות המיחזור וההשבה.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ רואה באיכות השירותים המסופקים ללקוחותיה ובשביעות רצונם המרבית ערך יסוד, העומד בעל עת לנגד עיני מנהליה. האיכות היא הגורם העיקרי שיבטיח את רווחיותה ואת המשך קיומה של החברה.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מכירה בחשיבות מדידת ביצועיה ויעילותה ולפיכך היא מקיימת מדידה רצופה של כל מרכיבי פעולותיה ועמידה ביעדי האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגהות בתעסוקה. תוצאות המדידה משמשות כמשוב להפקת לקחים, השגת יעדים, זיהוי והערכת סיכונים, הבטחת משאבים נדרשים וככלי לקבלת החלטות לצורך שיפור ביצועיה, מוצריה ושירותיה התייעלותם.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ רואה בעובדיה נכס אנושי חיוני שיש לקדמו ולטפחו בהתמדה. החברה מייחסת חשיבות עליונה לבטיחות, גהות, רווחת עובדיה ומשקיעה מאמצים ומשאבים בהדרכה, הכשרה והסמכה מקצועית מתאימים.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מחויבת לאספקת תנאי עבודה בטוחים ובריאים למניעה של פציעה ופגיעה בבריאות הקשורות בעבודה.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מחויבת לסילוק גורמי סיכון ולצמצום סיכוני בב"ת.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מחויבת להתייעצות עם העובדים ועם נציגיהם ולשיתופם.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מעודדת את עובדיה לדיווח על תקריות בטיחות, גורמי סיכון, סיכונים והזדמנויות ומגנה על העובדים מפני התנכלות בעקבות הדיווחים.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ שואפת ופועלת לשיפור מתמיד בביצועיה ולכן היא מבררת ומתחקרת את המקרים בהם נתגלתה אי התאמה בין הרצוי למצוי. החברה מקפידה על הקצאת משאבים לצורכי שיפור מתמיד של שיטות, נהלים והוראות עבודה ובטיחות וכן על איסוף ועיבוד ממצאים המצביעים על ליקויים או על נושאים טעוני שיפור.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ על כל חברי הנהלתה והעובדים בתפקידיהם השונים, אחראית לאיכות הביצועים והשרות ללקוחותיה, לשמירה על איכות הסביבה, על בטיחות וגהות של עובדיה ומנהליה. תהליך זה מתרחש תוך הקפדה על עמידה בדרישות החוקים, התקנות והתקנים ת"י 9001 ISO , ת"י 14001ISO , ISO 45001, ותקן בינלאומי ISO 37001 החלים על כל תחומי פעילות החברה ותקן ISO/IEC 17025 החל על מעבדות החברה.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מודעת לחשיבות שמירת בריאות העובדים ונוקטת בכל האמצעים למניעת בריאות לקויה ומחלות מקצוע העלולים להיגרם לעובד כתוצאה מתעסוקתו במקומות העבודה בהם קיימת הסכנה לחשיפת העובד לחומרים מסוכנים.
 • החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ פועלת כארגון פתוח המביא מידע על פעולותיו לידיעת עובדיו, הרשויות המתאימות והציבור הרחב.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מייחסת חשיבות רבה לנושא ניהול ידע ופועלת לזיהוי ואפיון מוקדי ידע החיוניים לשם קידום תהליכי שימור, שיתוף, הנגשה ופיתוח הידע.
 • לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מדיניות המשכיות עסקית של ארגון, המהווה חלק אינטגראלי מהמדיניות הכללית של החברה. החברה מקיימת מדידה רצופה של כל מרכיבי פעילות המשכיות עסקית והחוסן התפקודי שלה ועמידה ביעדי ומטרות החוסן התפקודי. החברה מקיימת תהליכים המתאימים לאיתור גורמי הסיכון והערכת הסיכונים במטרה להקטין את רמת הסיכונים.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה מייחסת חשיבות רבה לתחום פיתוח בר קיימה . המדיניות לפב"ק של החברה לשרותי איכות הסביבה מגדירה ועוסקת בהשפעות המרכזיות והמהותיות של החברה על מחזיקי העניין בנושאים כלכליים, סביבתיים וחברתיים, מתבססת על מדיניות קיימת, תהליכים ופעילות של החברה בתחומים השונים. המדיניות מהווה מתווה להגדרת הפעילות וההשפעות של החברה ותשמש כבסיס להיבטים ולתהליכים האסטרטגיים של החברה בתחומי פעילותה השונים.
 • לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מדיניות למניעת שוחד המהווה חלק אינטגרלית מהמדיניות הכללית של החברה. החברה מכירה בחשיבות קיום סקר סיכונים לזיהוי סיכוני שוחד אפשריים העלולים לפגוע במוניטין החברה ופועלת למזעור רמת הסיכונים.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מגדירה מהם האמצעים והמשאבים הנדרשים להבטחת יישום תהליך מניעת שוחד, וזאת תוך קביעה ויישום של יעדים ברורים למנהלי ועובדי החברה, בהתאם לאסטרטגיית החברה.
 • בחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ אין מקום למתן או קבלת שוחד ו/או שידול לשוחד על ידי הסגל וכל מי שעובד מטעם החברה.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מעודדת העלאת חששות ע"י עובדי החברה, בתום לב, או על בסיס סברה הגיונית, בסודיות וללא חשש.
 • הנהלת החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ מייחסת חשיבות רבה ליישום הדרישות המפורטת בתקן למניעת שוחד הן ע"י עובדי החברה והן ע"י השותפים העסקיים שלה.
 • אחראי למניעת שוחד בחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ רשאי לפנות ישירות לדירקטוריון החברה, במידת הצורך.

אולג גרנד

מנכ"ל