מחירון טיפולים בפסולת

1. פסולת המיועדת להטמנה ישירה
קוד מוצר סוג הפסולת מחיר לכמות עד 250 ק"ג מחיר לכמות מעל 250 ק"ג
310.3 פסולת משקעים בצפיפות עד 0.5 טון/מ"ק 170.00 ש"ח 678.00 ש"ח /טון
310.4 פסולת משקעים בצפיפות בין 0.5 ועד 0.8 טון/מ"ק 101.00 ש"ח 402.00 ש"ח /טון
310.5 פסולת משקעים בצפיפות בין 0.8 ועד 1.2 טון/מ"ק 81.00 ש"ח 324.00 ש"ח / טון
310.6 פסולת משקעים בצפיפות בין 1.2 ועד 1.5 טון/מ"ק 66.00 ש"ח 263.00 ש"ח /טון
310.7 פסולת משקעים בצפיפות מעל 1.5 טון/מ"ק 57.00 ש"ח 226.00 ש"ח /טון
380 סוללות(למעט סוללות ליתיום) 135.00 ש"ח 539.00 ש"ח / טון
310.8 אריזות (לאחר דחיסה) 99.00 ש"ח 394.00 ש"ח /טון
2. שאריות פסולת המיועדת להטמנה והנוצרת במתקן הפיזיקו-כימי
קוד מוצר סוג הפסולת: ניטרול ודטוקסיפיקציה מחיר לכמות של 1 טון נקלט
310.1 פסולת אי – אורגנית , הנקלטת במיכליות 48.60 ש"ח
310.2 פסולת אי – אורגנית , הנקלטת באריזות 81.00 ש"ח
401.01 תוספת בגין ייצוב/ מיצוק 99.84 ש"ח
3. שאריות פסולת המיועדת להטמנה והנוצרת במתקן השריפה
קוד מוצר סוג הפסולת: אורגנית מחיר לכמות של 1 טון נקלט
510.1 פסולת אורגנית הנקלטת במיכלית 22.68 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% כלור 5.18 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% ברום 4.21 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% גופרית 14.58 ש"ח
510.2 פסולת אורגנית,נוזלית,הנקלטת באריזות שאינן מתכת 55.08 ש"ח
510.3 פסולת אורגנית,מוצקים ואו בוצות,הנקלטת באריזות שאינן מתכת 136.08 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% כלור 5.18 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% ברום 4.21 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% גופרית 14.58 ש"ח
510.4 פסולת אורגנית,נוזלית,הנקלטת באריזות מתכת 55.08 ש"ח
510.5 פסולת אורגנית,מוצקים ואו בוצות,הנקלטת באריזות מתכת 168.08 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% כלור 5.18 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% ברום 4.21 ש"ח
510.6 תוספת בגין כל 1% גופרית 14.58 ש"ח
הערה: החל מ-10.9.2011 ציוד מזוהם להטמנה ישירה מחייב קבלת אישור מיוחד מהרשויות.
4. מחיר טיפול בפסולת במתקן הייצוב/מיצוק
קוד מוצר סוג הפסולת מחיר ייצוב/מיצוק לטון מחיר הטמנה לטון
401 תוצרי מסנן לחץ א' 624 ש"ח 594.86 ש"ח
402 אדמה מזוהמת 523 ש"ח 550.80 ש"ח
403 חול כספית 553 ש"ח 518.40 ש"ח
404.1 בוצת אלומיניום הידרוקסיד יבשה 1,204 ש"ח 1,230.12 ש"ח
405 כופתיות א' 394 ש"ח 613.05 ש"ח
405.1 כופתיות ב' 382 ש"ח 611.04 ש"ח
406 פסולת חריגה ו/או ללא אנליזה (ראה הערות) 3,418 ש"ח 1,074.36 ש"ח
410 תוצרי מסנן לחץ ב' 763 ש"ח 586.47 ש"ח
411 תוצרי מסנן לחץ ג' 995 ש"ח 522.58 ש"ח
412 תוצרי טיפול ביולוגי 1,239 ש"ח 733.82 ש"ח
413 תוצרי מלחי איוד א' 2,174 ש"ח 802.30 ש"ח
413.1 תוצרי מלחי איוד ב' 1,095 ש"ח 657.66 ש"ח
415 תוצרי גופרית 632 ש"ח 552.30 ש"ח
הערה: בטבלה 4 למעלה לכל מוצר מתווסף מחיר הייצוב/מיצוק למחיר ההטמנה

הערות:

חיוב הפסולת בסעיפים 2 ו-3 לעיל יעשה בנפרד מהחיוב עבור הטיפול
המחירים לעיל אינם כוללים היטל הטמנה (אם נדרש)
המחירים לעיל אינם כוללים את מרכיב עלויות הטיפול המקדים ו/או טיפול במתקנים אחרים (אם יידרש)

הגדרות לפסולת חריגה ללא אנליזה מקדימה:
המחיר לעיל יחול על כל פסולת בכמות של עד 1 טון/משלוח אלא אם יסכים הלקוח לבצע בדיקת מעבדה, טרם קבלת הפסולת, בעלות של 920 ש"ח לצורך התאמת הפורמולציה לטיפול בפסולת. אין בבדיקה זו כדי לייתר את הבדיקות הנדרשות עבור קליטת פסולת חדשה.
לפסולת בכמות של 1 עד 5 טון/משלוח תבוצע בדיקת מעבדה, בעלות של 920 ש"ח לצורך התאמת הפורמולציה לטיפול בפסולת.
לפסולת שלא התקבלה לטיפול במתקן הייצוב/מיצוק, בכמות שעולה על 5 טון/משלוח, תחוייב בקבלת דגימה מקדימה ואנליזה, בעלות חד פעמית של 920 ש"ח לצורך התאמת הפורמולציה לטיפול בפסולת.

פסולת חריגה היא:
פסולת בעלת תכולת מלחים מסיסה גבוהה – 50% ומעלה
פסולת בעלת תכולה גבוהה של חומר אורגני הידרופילי, מסיס
פסולת המכילה חומרים המפריעים להתקשות של מלט/בטון או המאיצים התקשות מהירה.
פסולת המכילה כמות גדולה של אמוניה וחומרים דומים.
פסולת המכילה גופים זרים שעלולים לפגוע במסועים או במערבלים.
המחירים אינם כוללים מע"מ

*המחירים אינם כוללים מע"מ.
**המחירים הם לטון ברוטו (אלא אם מצוין אחרת) והם כוללים את האריזות והמשטחים.
***המחירים מעודכנים ל – 2 באוגוסט 2011.
**** המחירים מאושרים על ידי המפקח על המחירים במשרד להגנת הסביבה.