מחירון לטיפול בפסולת אורגנית

קוד מוצר טווח ערך קלורי Cal/g עד 1,000 מ-1,001 עד 1,500 מ-1,501 עד 2,000 מ-2,001 עד 2,500 מ-2,501 עד 3,000 מ-3,001 עד 3,500 מ-3,501 עד 4,000 מ-4,001 עד 4,500 מ-4,500 עד 5,000 מ-5,001 עד 5,500 מעל 5,500
510 מחיר בסיס ב- ש"ח: 1,020 1,255 1,460 1,645 1,810 1,960 2,095 2,220 2,335 2,390 2,440
לכל % של מזהם יתווסף, לפי הפירוט כדלקמן:
511.3 כלור 170 ש"ח
511.4 גופרית 210 ש"ח
511.5 ברום 270 ש"ח
511.2 עבור pH הקטן או שווה מ- 4 יתווסף לכל טון: 250 ש"ח
511.1 עבור מוצקים ובוצות אשר צמיגותם עולה על ,Poise 2 יתווסף לכל טון: 415 ש"ח
עבור אריזות אחרות תגבה תוספת. ראה מחיר בטבלה למטה

 

מחירון מרבי לטיפול בטון פסולת אורגנית (לא כולל הטמנת שאריות) לנוזלים במכלית, לפי האפיון כדלקמן:

  • צמיגות (poise) קטנה מ-2
  • pH >4
  • פחות מ-10% מוצקים בשיקוע
עבור מתכות כבדות יתווסף לכל טון לפי הפירוט כדלקמן:
קוד מוצר סוג מתכת כמות מרבית מותרת (גרם/טון)
ללא תוספת חיוב
טווח תכולת מתכות (גרם/טון)
תוספת מרבית של 525 ש"ח
תוספת של תכולת מתכות (מדרגה) בגרם/טון
תוספת מרבית של 100 ש"ח
513.1 TI/Cd 8 מ-9 עד 55 80
513.2 Sb/Pb/As 72 מ-72 עד 500 72
513.3 V/Ni/Cr 74 מ-74 עד 500 74
513.4 Hg 0.75 מ-0.75 עד 1.80 2.50
513.5 Sn/Cu/Co/Mn 120 מ-120 עד 874 120

 

תוספת בגין ייצוב/מיצוק – קוד 407
קוד מוצר סוג המזהם תוספת לטון
407.1 לכל פסולת אורגנית: 57.45 ש"ח
407.2 לכל % כלור 15.32 ש"ח
407.3 לכל % גופרית 13.41 ש"ח
407.4 לכל % ברום 38.30 ש"ח
תוספת בגין קליטה באריזות:
קוד מוצר סוג האריזה תוספת לטון
515 חביות 215 ש"ח
516 קוביות 65 ש"ח

– כמות מינימלית לחיוב היא 0.25 טון
– המחיר לכל מזהם ייקבע על פי % מדויק ויעוגל לספרה אחת לאחר הנקודה.

מחירי טיפול בסוגי פסולות מיוחדות ללא הטמנת שאריות ומרכיב ייצוב/מיצוק
סוג הפסולת מחיר (ללא מע"מ)
פסולת אורגנו זרחנית 3,485 ש"ח /טון
פסולת מעבדה אי-אורגנית לשריפה 2,552 ש"ח /טון
פסולת ציטוטוקסית 336 ש"ח /חבית

 

מחירים מרביים למזהמים

לחיוב מזהמים (Cap) תקנה:
מזהם חיוב מירבי עד
כלור 24%
גופרית 21%
ברום 19%
מתכות כבדות 5,250 ש"ח/טון
הערה: קליטת פסולת המכילה ריכוז מזהמים העולה על המצוין בסעיף 2 לעיל מחייבת תיאום מוקדם, מעבר לתנאי קליטת הפסולת הרגילים

 

הנחת כמות לפסולת אורגנית (למעט סוגי פסולת בגינן נקבע מחיר מיוחד)
כמות שנתית נקלטת (בטון)
מ- עד- % הנחה
1,500 0.0
1,501 3,000 1.5
3,001 4,500 3.0
4,501 6,000 4.5
6,001 7,500 6.0
7,501 9,000 7.5
9,001 10,500 9.0
10,501 10.0

*המחירים אינם כוללים מע"מ.
** מחירים עדכניים לתאריך 15 באוקטובר 2010.
*** המחירים מאושרים על ידי המפקח על המחירים במשרד איכות הסביבה.