מידע כללי ללקוח

להלן סוגי החומרים המסוכנים, סוגי האריזה ואופן מילוי הטפסים למבקשים לשלוח חומרים מסוכנים למפעל:

סוגי פסולת

• המפעל קולט את כל סוגי החומרים המסוכנים מלבד:
– חומרים נפיצים
– חומרים רדיואקטיביים או חומרים עם שאריות של חומר רדיואקטיבי
• ישנם חומרים שבהם נדרש טיפול מיוחד ולכן יש לקבל אישור מיוחד לתיאום שונה. חומרים כגון: מתכות קלות, סוללות ליתיום, חומרים מתלקחים מעצמם ועוד.

מועדי קבלת משלוחים

• משלוחים מתקבלים במפעל בימים א' עד ה' בין השעות 7:30-15:00
• מיכליות מתקבלות אך ורק עד השעה 13:30.
• משלוחי תוצ"ג יתקבלו בימים א' עד ד' בין השעות 07:30-13:30
• בימי שישי וערבי חג אין קבלת משלוחים, אלא אם תואמו מראש עם שירות לקוחות.
• לא יתקבל משלוח אשר לא תואם מראש גם אם התקבל אישור מעבדה עבורו.
• יש לתאם כל משלוח לפחות 24 שעות מראש.
לקוח שהגיע לאחר שעות הקבלה המקובלות – 1,775 ש"ח.

לקוח חדש

קוח חדש חייב למלא "טופס לקוח חדש", בנוסף לטופס "פרטים אודות המשלוח"

תאום משלוח של חומר חדש

פסולת שלקוח מבקש לשלוח בפעם הראשונה חייבת לקבל הנחיות ואישור של הכימאי הראשי של חברתנו או מי שמוסמך מטעמו, בנוגע לאופן הובלת החומר, אריזתו, דוגמאות, אנליזות, גיליון בטיחות ומידע נוסף. במקרה של משלוחים חוזרים של אותם חומרים ניתן יהיה לקצר את תהליך האישור, אך בכל מקרה לא יגיעו משלוחים ללא תיאום מוקדם.

*בגין משלוחים שהגיעו מעבר לשעות העבודה או לא תואמו מראש יגבה תשלום נוסף בהתאם למפורסם בכפוף לאפשרויות התפעול.

סוגי האריזות המתקבלות

הובלת הפסולת למפעל צריכה להיעשות על פי החוקים והתקנות הרלוונטיים. על האריזות להיות תקינות ונקיות ומשולטות על פי חוק. אריזות חלודות, נוזלות, מחוררות, מנופחות וכדומה לא יתקבלו.

1. אריזות לנוזלים:
• קוביות 1,000 ליטר
• חביות 200 ליטר מפח/פלסטיק בעלות פתח קטן עם מכסה מתברג
• חביות 200 ליטר מפח עם ציפוי פנימי לחומרים קורוזיביים
• מיכליות
2. אריזות למוצקים ובוצות אורגניות:
• חביות 200 ליטר עם מכסה וחישוק מפח.
3. אריזות למוצקים אי-אורגניים:
• חביות 200 ליטר עם מכסה עם מכסה וחישוק. במקרה של חומר קורוזיבי על החבית
להיות עם ציפוי פלסטי פנימי (למינציה).
4. אריזות לבוצות אי-אורגנית:
• חביות פח בלבד בנפח 200 ליטר,כנ"ל לגבי אורגנים מוצקים וציאנידים מוצקים. במקרה שהחומר קורוזיבי – עם ציפוי פלסטי פנימי (למינציה).
5. אריזות למוצקים אנאורגאניים בסיסיים (לא אבקתיים):
• שקי ענק עד 1,000 ק"ג
• חביות פח בנפח 200 ליטר עם מכסה וחישוק
6. אריזות למחמצנים מוצקים:
• חביות בנפח 200 ליטר עם ציפוי פנימי (למינציה).

ארגון האריזה

• כל החביות בנפח 200 ליטר, ושקי הענק בנפח 1,000 ליטר יונחו על משטחי עץ תקינים.
• עד 4 חביות או שק אחד יש להניח על משטח כשהם קשורים כראוי.
• לא ייפרקו חביות/שקי ענק בשתי קומות.
• יש לארוז על משטח אחד רק סוג אחד של פסולת.
• יש לארוז חומרים במצבי צבירה שונים בנפרד.
• לכל טופס פרטים אודות המשלוח הצפוי (5.1) יש לצרף גיליון בטיחות.

פסולת מעבדה/פסולת באריזות קטנות
לכל משלוח יש לצרף רשימת פירוט חומרים נפרדת עבור כל קבוצת סיכון.
ארוז את הפסולת לפי הקבוצות הבאות:
-חומרים אורגניים
-חומרים אנאורגאניים (מתכות אינרטיות, מלחים, תחמוצות וכד')
-חומצות
-בסיסים
-ציאנידים
-חומרי הדברה
-אתידיום ברומיד
-מחצנים (כרומטים וכד')
-מתכות ואלקיל מתכות המגיבות עם מים בריאקציות אקזוטרמיות (נתרן, אשלגן, אלקיל ליתיום וכד')
-חומרים כימיים המגיבים עם מים תוך פליטת גזים קורוזיביים (תיוניל כלוריד, AlCl3 וכד').
-יש להפריד בין חומרים בעלי נקודת רתיחה גבוהה מ-37 מעלות צלזיוס וחומרים בעלי נקודת רתיחה נמוכים מ-37 מעלות צלזיוס.
לא תתקבל פסולת לא מזוהה.
בכל מקרה אסור לארוז:
– ציאנידים עם חומצות.
– חומצות עם בסיסים.
– מחמצנים עם אורגניים.

פרטי המשלוח

אין להכניס לשטח המפעל פסולות/חומרים שלא מיועדים לטיפול במפעל.
כל משלוח חייב להיות מלווה בתעודת המשלוח של החברה לשירותי איכות הסביבה, המהווה גם שטר מטען להובלת חומרים מסוכנים.
על תעודת המשלוח ועל גבי ההעתקים חייבים להופיע, בכתב ברור, הפרטים הבאים:
1. השם המלא של המוסד או המפעל השולח וכתובתו
2. חותמת המוסד או המפעל השולח
3. שם האיש המוסמך מטעם המוסד או המפעל השולח וחתימתו
4. מספר הטלפון של המוסד או המפעל השולח
5. סוג הרכב
6. שם החברה המובילה
7. שם הנהג
8. תאור החומר
9. תאור האריזה
10. מספר האריזות
• חתימת השולח מחייבת אותו בקבלת התנאים המפורטים בגב התעודה. יש לצרף למשלוח דף הוראות לטיפול בטיחותי בחומר(כרטיס בטיחות).

שקילה

• כל משלוח יישקל בשער המפעל לפני ואחרי פריקתו.
• כל האריזות נשארות במפעל ונכללות במשקל הפסולת.
• תעודת שקילה תונפק ללקוח.
• במשלוח בחביות בודדות (פחות מ – 4) החיוב יתבצע לפי 200 ק"ג לחבית ללא תעודת שקילה.

אחריות

• הובלת הפסולת היא באחריות השולח ו/או המוביל.
• יש להוביל את החומרים המסוכנים בהתאם להנחיות משרד התחבורה והמשרד להגנת הסביבה בדבר שינוע חומרים מסוכנים בכבישי הארץ.

תשלום

• מחיר הטיפול בפסולת יקבע על פי המחירון הנהוג בחברה בעת מועד קליטת הפסולת.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש תשלום נוסף מעבר לעלות הטיפול, כאשר הפסולת תגיע לאתר שלא על-פי הוראות המשלוח המקובלת בחברה. באם מנהל המפעל (או מי שהוסמך לכך ע"י החברה) יחליט שניתן לקבל את הפסולת, יחויב המפעל השולח בעלות הטיפול הנוסף (כגון: החלפת אריזות) לפי מחירון החברה.

תנאי תשלום

• התשלום יהיה תוך 45 יום מהמועד המופיע על גבי החשבונית שתשלח למפעל (להוציא סיכומים מיוחדים).
• אי תשלום במועד יחויב ריבית חריגה בחשבון חח"ד בבנק לאומי לישראל.
• סמכות השיפוט הבלעדית נתונה בבית משפט המוסמך בתל-אביב יפו.

התניות לשילוח פסולת

סיווג אי התאמות
במקרה שאין התאמה בין הצהרת יצרן הפסולת (טופס פרטים אודות המשלוח הצפוי), לבין הפסולת שהגיעה לשער המפעל, ינקטו הצעדים הבאים:
1. אי התאמה, שאינה גורמת לבעיית בטיחות או תפעול, אך מחייבת עבודה נוספת מעבר למקובל ו/או שימוש בציוד יחויב הלקוח בתוספת עלות בהתאם למחירון החברה.
2. בכל מקרה הלקוח יחויב בגין בדיקות המעבדה הנוספות שנגרמו בגין אי התאמות אלו.
למרות האמור לעיל החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לקבל את הפסולת ולהחזירה לשולח.

עלויות
1. עלות נוספת הנובעת מאי התאמה בין הצהרת היצרן (פרטים אודות המשלוח הצפוי), המאושר על ידינו, לבין הפסולת המגיע לשער מפעלנו, ושאינה גורמת לבעיית בטיחות בהתאם לבדיקות המעבדה הנוספות שנדרשו.
2. עלויות נוספות הנובעות מאי התאמה בין הצהרת היצרן (פרטים אודות המשלוח הצפוי), המאושר על ידינו, לבין הפסולת המגיעה לשער מפעלנו, ושגורמת לבעיית בטיחות. בהתאם למחירון לאריזה מחודשת /החלפת אריזה:
– החלפת משטח עץ פגום: 120 ש"ח / יחידה
– החלפת חבית נוזלים: 220 ש"ח / יחידה
– החלפת חבית בוצה: 360 ש"ח / יחידה
– מיון חבית פסולת מעבדה: 500 ש"ח / יחידה
– העברת בוצה מקובייה לחבית: 1,066 ש"ח / קובייה
– החלפת קובייה פגומה: 890 ש"ח / קובייה
– החלפת שק ענק: 200 ש"ח / שק

לקוח שהגיע ללא תיאום / משלוח שאינו תואם את הצהרת הלקוח בטופס פרטים אודות המשלוח הצפוי – 700 ש"ח
לקוח שהגיע לאחר שעות הקבלה המקובלות – 1,775 ש"ח
משלוח שאינו תואם את הצהרת הלקוח והוחזר ללקוח, עלות פריקה וטעינה – 400 ש"ח
דיגום מלא במקרה של ניתוב שונה מהצפוי – 1,487 ש"ח

ביטול משלוח פחות מ 24 שעות לפני המועד המתואם תחויב בעלות של 1,458 ₪ לא כולל מע"מ .
* כל המחירים אינם כוללים מע"מ