ספקים

מידע על תהליך הגשת מועמדות לרישום במאגר ספקים:

החברה לשירותי איכות הסביבה, בהיותה חברה ממשלתית, כפופה להוראות חוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 ולהוראות חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנותיו ולפיכך, פועלת החברה בהתאם להוראות החוק לעניין ניהול הליכי הרכש. החברה מנהלת מאגר ספקים לצורך מקרים בהם החברה רשאית, על פי דין, להתקשר עם ספק מתוך רשימת מציעים במסגרת מכרז סגור או במסגרת פנייה תחרותית לקבלת הצעות.

במטרה להרחיב ולרענן את מאגר הספקים, מזמינה החברה לשירותי איכות הסביבה ספקים, קבלנים וחברות בתחומים המפורטים להלן, להציע מועמדותם להיכלל במאגר כאמור. על מנת להגיש מועמדות לרישום במאגר הספקים של החברה, יש למלא את טופס הבקשה לרישום ספק בקישור מטה, לצרף את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס ולשלוח לדוא"ל moshe@escil.co.il .

העיסוקים/התחומים הנדרשים:

 

ספקי ציוד טכני וכלי עבודה ספקים ייחודיים/יצרן – נדרש פירוט
ספקי ציוד צנרת ספקי ציוד בקרה
ספקי ציוד בטיחות ספקי שלטים
ספקי ציוד משרדי/ריהוט ספקי גז/דלק/שמנים
ספקי נגרות ספקים ייחודיים/חו"ל
ספקי ציוד חשמל ספקי בניה/שיפוצים
ספקי ציוד גומי/צנרת/סרטים ספקי מיכלים /מאצרות/ פוליפרופילן
ספקי ציוד מיסבים/מנועים ספקי ניילון/פלסטיק/שקים
ספקי שירותי ועבודות ספקי שירותי ייעוץ/הנדסה
ספקי הידראוליקה ספקי הובלה / שליחויות
ספקי משאבות ספקי ציוד מעבדה / ציוד אנליטי

מבקש רשאי להגיש בקשה להיכלל במאגר בתחום אחד או יותר מהתחומים המפורטים לעיל, תוך ציון התחום.

החברה תבחן את הבקשות שהוגשו, וספקים אשר יעמדו בדרישות הסף וימצאו מתאימים ע"י החברה, ירשמו במאגר ויקבלו הודעה על כך בכתובת הדוא"ל אשר נרשמה בטופס. החברה שומרת על זכותה לערוך כל בדיקה נדרשת אודות המבקשים להיכלל במאגר הספקים, לרבות ביחס לעברם וניסיונם ולרבות תיאום ביקור לצורך בדיקת טיב הציוד המוצע. כן תהיה רשאית החברה לבקש מהמבקשים כל פרט/הסבר נדרש נוסף.

הזמנה זו להגיש בקשות להיכלל במאגר הספקים אינה מהווה מכרז ו/או הזמנה להציע הצעות. אין בהקמת מאגר הספקים משום התחייבות כלשהי של החברה לקיים מכרז סגור לרכישת איזה מהמוצרים/השירותים ו/או לבצע פנייה לקבלת הצעות מחיר לרכישת איזה מהמוצרים/השירותים בכלל ו/או בכמות מסוימת.

טופס בקשה לרישום ספק במאגר הספקים – לחץ כאן

טופס רישום לפורטל הספקים

נספח להזמנת עבודה

תקנון פורטל ספקים ותנאי רכש כלליים

מדריך שימוש – פורטל ספקים

מצגת הגשת מכרז

דיווח על יישום חוק מוסר תשלומים לספקים :  שנת 2021

דיווח על יישום חוק מוסר תשלומים לספקים : שנת 2022

דיווח על יישום חוק מוסר תשלומים לספקים : שנת 2023