ללא קטגוריה

הליך מס' 28/2022 הזמנה להציע הצעות למכירת מלגזה משומשת מדגם26-4 MSI "מניטו" בבעלות החברה

הליך מס' 28/2022
הזמנה להציע הצעות למכירת מלגזה משומשת מדגם26-4 MSI "מניטו" בבעלות החברה
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת זו, לרכישת מלגזה משומשת משומשת מדגם26-4 MSI "מניטו" (להלן: "המלגזה") במצבה (AS-IS ).

הגשת הצעות לרכישת המלגזה תעשה באמצעות פורטל הספקים של החברה ובכפוף לרישום אליו. מציעים שאינם רשומים ומעוניינים להירשם יכולים למלא את נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1) בפניה זו.
המועד האחרון לרישום בפורטל הספקים הוא בתאריך 9.1.23 עד השעה 16:00.

המציעים רשאים לפנות אל מר ולדימיר סירוטין בבקשה לקבלת הבהרות בקשר להליך זה וכן לתיאום סיור, באמצעות משלוח דוא"ל לכתובתmichrazim@escil.co.il , עד ליום 5.1.23 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 12.1.23 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה בפניה.

החברה שומרת על זכותה לעדכן את המועדים להגשה בפורטל הספקים וכן לבטל את ההליך בכל שלב.

יש למלא את המחיר המוצע בטופס ההצעה בפורטל הספקים.

המציע הזוכה יידרש לחתום על ההסכם המצורף כנספח א'.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.
יובהר, כי באפשרותה של החברה להחליט לנהל משא ומתן עם המציעים, או שלא לנהל משא ומתן עם המציעים. החליטה החברה לנהל משא ומתן, תקבע קבוצת המציעים הסופית. החברה משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים הסופית, תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן. בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים למו"מ רשאי לתקן את הצעתו ולהגיש, במועד ובדרך שתקבע החברה, את הצעתו הסופית לחברה. לא הגיש מציע הצעה מתוקנת בעקבות המשא ומתן, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית כאשר לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל משא ומתן נוסף עם המציעים.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי הפניה, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי הפניה.

פרסום פניה לרכישת מלגזה 2022

חוברת הליך 28-2022 – פניה לרכישת מלגזה – לא להגשה

הליך 28-2022 – מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה