ללא קטגוריה

לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ דרוש/ה ראש אגף שיווק, מכירות ושירות לקוחות

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ היא חברה ממשלתית עסקית בדירוג 7 בסולם החברות הממשלתיות.
החברה משמשת זרוע ביצוע של המדינה לשיקום קרקעות מזוהמות ומספקת פתרונות טיפול לפסולת המסוכנת
המיוצרת בישראל, תוך שמירה והגנה על איכות הסביבה. המחזור השנתי של החברה עומד על כ- 200 מלש"ח.
תיאור תמציתי של התפקיד:
תכנון וניהול האסטרטגיה השיווקית, לטובת מיקסום הכנסות החברה בטווח המיידי והבטחת צמיחה ושגשוג
עסקי ארוכי טווח. הכרת השוק במציאות מורכבת ותזזיתית שכוללת בין השאר מתחרים חזקים ורגולציה
משמעותית. גיבוש אסטרטגיה שיווקית, הובלת הארגון לטריטוריות עסקיות חדשות והרחבת קהל היעד
הפוטנציאלי, ניהול פרויקטים פינוי פסולת מסוכנת אצל לקוחות בשגרה ובחירום, גיבוש הצעות להשתתפות
במכרזים, הוצאת חשבוניות וגביה מלקוחות.
התפקיד כולל נוכחות שוטפת במפעל החברה בנאות חובב וביקור אצל לקוחות בכל רחבי הארץ.
תנאי סף להגשת מועמדות:
א. השכלה
• המועמד/ת בעל/ת תואר ראשון המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל בכימיה/הנדסת כימיה/מנהל
עסקים/הנדסת ביוטכנולוגיה/לימודי הסביבה.
ב. ניסיון
• ניסיון ניהולי של 3 שנים במצטבר לפחות מתוך 5 השנים האחרונות בניהול מערך מכירות, שיווק ושירות
לקוחות בחברה תעשייתית.
מובהר כי המונח "חברה תעשייתית" משמעו חברה שעיקר פעילותה הינה ייצור (טובין ו/או שירותים) המתקיים
בחברה עצמה וברחבי הארץ.
• ניסיון מצטבר של 5 שנים לפחות בתחום התעשייה הכימית/תרופות/ביוטכנולוגיה.
• ניסיון מצטבר של לפחות 5 שנים מתוך 10 השנים האחרונות בניהול ישיר של צוות עובדים המונה לפחות 5
עובדים בתחום מכירות ושירות לקוחות.
יתרון יינתן לבעלי/ות:
• תואר שני במנהל עסקים.
• ניסיון בניהול מערך מכירות בעל היקף של מעל 50 מיליון ₪ לפחות.
• ניסיון בניהול מערך מכירות ושיווק בתחום הפסולת המסוכנת בישראל.
• ניסיון בניהול אירועים סביבתיים מורכבים בתחום הפסולת המסוכנת מחוץ לחצרות המפעל.
• ניסיון של לפחות 5 שנים מתוך 8 השנים האחרונות במצטבר בעבודה למול המשרד להגנת הסביבה בנושאים רגולטורים.
• ניסיון בניהול מערך ייצוא של פסולת מסוכנת.
• ניסיון בעבודה למול רגולטורים בנושא מונופולין ורגולציה פיננסית (פיקוח על מחירים).
החברה תשקול יתרונות נוספים של המועמדים, מעבר ליתרונות לעיל.
*המינוי יתבצע על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות התשל"ה-1975 והוראות כל דין.
*המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
*החברה פועלת על-פי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות ומעודדת את העסקתם.
*החברה פועלת על-פי חוק החברות הממשלתיות ומעודדת העסקה של אוכלוסייה מגוונת.
לחברה שמורה הזכות לזמן את המועמדים, כולם או חלקם, לראיון ו/או לשלוח למבחני מיון ו/או מבחני אמינות
ולבצע כל תשאול בכל שלב, ועל פי שיקול דעתה, וכן לצמצם את רשימת המועמדים. כמו כן, החברה תהיה רשאית
להשלים מידע ו/או מסמכים מכל מועמד, ולפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים, ככל שתמצא לנכון לעשות כן.
החברה איננה מתחייבת כי בתום ההליך ייבחר מי מהמועמדים/ות. החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבחור
כשירים נוספים לתפקיד למקרה שבו בוטלה בחירתו/העסקתו של מועמד.

הגשת המועמדות תהא באמצעות טופס "שאלון למילוי על ידי המועמד לתפקיד ראש אגף שיווק, מכירות ושירות
לקוחות", אשר יימצא בכתובת   https://enviro-services.co.il/blog/category/job/   כשהוא מלא וחתום, בצירוף קורות חיים מפורטים, תעודות השכלה, צילום תעודת זהות, שמות של ממליצים ופירוט הדרכים ליצירת קשר עימם.
בכל סתירה בין המודעה לשאלון ייגבר האמור בשאלון.
חברת אדם מילא הוסמכה לטפל בהליך האיתור. לפיכך, את הצעת המועמדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש
להגיש באתר של אדם מילא בקישור:
https://pelicancv.adam-milo.co.il/Main.aspx?ID=2743C9AB-10E6-4FA4-8914-01E9AFCAE375#stay

לא יאוחר מיום 25/3/2024 בשעה 12:00. פניות שתגענה לאחר המועד האמור לא תענינה.

 

שאלון למועמד.ת ראש אגף שיווק מכירות ושירות לקוחות