ללא קטגוריה

מכרז פומבי דו שלבי מס' 15/2022 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני לעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 15/2022 הזמנה להציע הצעות  להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני לעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות הצעה להתקשרות בהסכם מסגרת עמה למתן שירותי הדרכה ופיתוח ארגוני, לעובדי החברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) מן המועד שייקבע בהודעת הזכייה. ההסכם יתחדש בשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה או חלק ממנה, למעט אם הודיעה החברה לספק על אי מימוש תקופת האופציה. תקופת ההתקשרות המקסימאלית תהא בת ארבע שנים או לתקופה ארוכה יותר בהתאם לנהלי החברה, ובכל מקרה לא יותר מחמש שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  1. המציע בעל ניסיון קודם מוכח, במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, במתן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני וזאת לפחות ל-10 גופים מתוכם 5 מפעלים תעשייתיים, כאשר כל אחד מהגופים מעסיק לפחות 100 עובדים, ולכל אחד מהם ניתנו השירותים למשך תקופה של שישה (6) חודשים לפחות (לכל גוף בנפרד).

מובהר כי התנאי האמור חורג מהתוספת השנייה לחוק חובת המכרזים, וזאת לאור הצורך בקבלת הצעות מאת מציעים בעלי ניסיון רחב ככל הניתן, ומכיוון שהשירותים הצפויים להינתן כוללים הליכים חוצי ארגון ובהתאמה אישית.

  1. מנהל הפרוייקט המועסק על ידי המציע ואשר יעניק את השירותים לחברה באם ייבחר המציע עונה על כל הדרישות הבאות במצטבר:

(א)     בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

(ב)      בעל ניסיון בתפקיד מנהל פרויקט במתן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני לתקופה מצטברת של 3 שנים לפחות במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות, והעניק במהלכן שירותי הדרכה ו/או פיתוח ארגוני, וזאת לפחות ל-6 גופים מתוכם 4 מפעלים תעשייתיים, כאשר כל אחד מהגופים מעסיק לפחות 100 עובדים, ולכל אחד מהם ניתנו השירותים על ידי מנהל הפרויקט למשך תקופה של שישה (6) חודשים לפחות (לכל גוף בנפרד).

מובהר כי אין מניעה להציג בס"ק זה את אותו הגוף שהוצג בסעיף 1 לעיל.

מובהר כי התנאי האמור חורג מהתוספת השנייה לחוק חובת המכרזים, וזאת לאור הצורך בקבלת הצעות מאת מציעים בעלי ניסיון רחב ככל הניתן, ומכיוון שהשירותים הצפויים להינתן כוללים הליכים חוצי ארגון ובהתאמה אישית.

  1. רכז הפעילות לאגף בטיחות אשר מועסק על ידי המציע, ואשר יעניק את השירותים לחברה באם ייבחר המציע כאשר הוא בעל ניסיון מצטבר של שנתיים לפחות במהלך חמש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות במתן שירותי פיתוח ארגוני ו/או פיתוח הדרכה ו/או הנחיית קבוצות.
  2. המציע בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' חלי דוכני בדוא"ל  michrazim@ESCIL.CO.IL בפורמט וורד, עד ליום 22/06/2022 לא יאוחר מהשעה 12:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 11/07/2022 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

 

לא להגשה מכרז פיתוח ארגוני 15-2022(12400594.1)

איכות הסביבה ערבית

מענה לשאלות הבהרה – מכרז 15-2022