מידע על איכות הסביבה

על פי חוק חופש המידע

החברה לשירותי איכות הסביבה אשר ליבת עיסוקה היא מתן שירותים בתחום איכות סביבה, מחויבת להתנהלות סביבתית בכל הרמות ולמזעור ההשפעה השלילית על הסביבה.
החברה מספקת את השירותים האקולוגיים הנדרשים לטיפול מקצועי בפסולות המסוכנות המיוצרות במדינת ישראל.
החברה מקפידה שכל פעולותיה וביצועיה יהיו תוך שמירה קפדנית על איכות הסביבה וציות מלא לחוקים ולתקנות, שעניינם איכות הסביבה בישראל.
החברה פועלת לצמצם את פליטת החומרים המזיקים לסביבה, הן לאוויר והן לתת הקרקע, כאשר כל המדידות מבוצעות בתדירות של לפחות פעם לשנה.

אף על פי שלחברה מעבדה מוסמכת מטעם הרשות להסמכת מעבדות לביצוע רוב הבדיקות האנליטיות הנדרשות ומעבדה מוסמכת לדיגום אוויר, כדי לשמור על כללי האתיקה את הבדיקות מבצעת מעבדה חיצונית ועצמאית.
תוצאות הניטורים מועברות לכל הגורמים הרלוונטים כולל גורמי האכיפה והעובדים והן זמינות לכל דורש.
אם מתגלה חריגה מהתקן היא מטופלת מייד.

בדיקת ארובות
בדיקות בארובות המפעל מבוצעות במסגרת דרישות התנאים המיוחדים לרישיון עסק של החברה ובכפוף לתוכנית דיגום שנתית המאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית נאות חובב. כל בדיקות ארובה מבוצעות ע"י חברות חיצוניות אשר הוסמכו לכך ע"י הרשות להסמכת המעבדות והמשרד להגנת הסביבה.
בקישורים הבאים ניתן לראות את הממצאים התקופתיים:

בדיקת ארובת סקרבר מרכזי במתקן פיזיקו-כימי מיום 28/11/2010.
בדיקת ארובות מתקנים מיום 13/12/2011
בדיקות ארובות מתקנים אשר בוצעו במהלך נובמבר-דצמבר 2012
תוצאות בדיקת ארובות מתקנים לשנת 2013
תוצאות בדיקת ארובות מתקנים לשנת 2014
תוצאות בדיקת ארובות מתקנים לשנת 2015
תוצאות בדיקת ארובות מתקנים לשנת 2016
תוצאות בדיקת ארובות מתקנים לשנת 2017
תוצאות בדיקת ארובות מתקנים לשנת 2018
תוצאות בדיקת ארובות מתקנים לשנת 2019
תוצאות בדיקת ארובות מתקנים לשנת 2020

בדיקות תעסוקתיות ובדיקות רעש
בדיקות תעסוקתיות במתקני החברה לממיסים, מתכות, חומצות, אבק, מפלסי רעש ואחרות מבוצעות בהתאם לתקנות וההנחיות של משרד התמ"ת אגף הפקוח על העבודה. כל הבדיקות מבוצעות ע"י חברות חיצוניות אשר הוסמכו לכך ע"י הרשות להסמכת המעבדות והמשרד התמ"ת.
בקישורים הבאים ניתן לראות את הממצאים התקופתיים:

בדיקות תעסוקתיות 2010
בדיקות תעסוקתיות 2011
בדיקות תעסוקתיות 2012
בדיקות תעסוקתיות 2013
בדיקות תעסוקתיות 2014
בדיקות תעסוקתיות 2015
בדיקות תעסוקתיות 2016
בדיקות תעסוקתיות 2017
בדיקות תעסוקתיות 2018
בדיקות תעסוקתיות 2019

בדיקות תעסוקתיות 2020