ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז מסגרת פומבי מס' 14-2022- כח אדם

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2022 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי כוח אדם זמני לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שרותי כוח אדם זמני לחברה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה מעוניינת להתקשר עם ספקי מסגרת, אשר יעמדו בתנאי הסף, ובהתאם יעניקו לחברה, מעת לעת ועל פי צרכיה – ובהתאם להזמנות עבודה פרטניות שיועברו אליהם – את השירותים המפורטים במסמכי המכרז.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת עצמם הינה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 (שלוש) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי. הארכת ההתקשרות תתבצע באופן אוטומטי בסיום כל תקופה – וזאת אלא אם הודיעה החברה אחרת 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
  • המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
  • המציע בעל רישיון תקף על שמו, במועד הגשת ההצעה, לעסוק כקבלן כוח אדם בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו- 1996.
  • בכל אחת מהשנים 2019, 2020 ו-2021 העניק המציע באמצעות סניף שלו הממוקם באזור נאות חובב (וברדיוס של 30 ק"מ מנאות חובב), ואשר באמצעותו יוענקו השירותים לחברה, שירותי כוח אדם ל-3 לקוחות שהינם גופי תעשייה, שכללו לכל הפחות 5 עובדים בכל שנה (לכל גוף בנפרד).

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' מיטל אקוקה  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 3.5.22 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 18.5.22 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

 

מודעה 14-2022

חוברת מכרז 14-2022 לא להגשה

מכרז 14-2022 – מענה לשאלות הבהרה

 

מועד הגשה תם

זוכים:

אורטל שירותי כח אדם

דנאל (אדיר יהושע) בע"מ

זמיר שירותי כח אדם

ל.מ. עולם של כח אדם

מעוף משאבי אנוש (מקבוצת מעוף) בע"מ

תיגבור מאגר כח אדם

או.ר.ס אוורסיס רפרזנטישן סרביסס בע"מ