ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2022 הזמנה להציע הצעות לאספקת צמנט בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי דו שלבי מס' 23/2022 הזמנה להציע הצעות לאספקת צמנט בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות הצעה להתקשרות בהסכם מסגרת עמה מזמינה בזאת הצעות לאספקת מלט מסוג צמנט באמצעות שינוע פניאומטי לאתר החברה ברמת חובב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה של שנתיים. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על 5  (חמש) שנים. מימוש זכות הברירה כאמור יהיה באופן אוטומטי, אלא אם הודיע החברה לזוכה לפחות 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין כי תקופת השירותים הנוספת לא תמומש. הוארכה תקופת ההתקשרות ע"י החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ומסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

רשאי להגיש הצעות למכרז אך ורק מציע, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

1. המציע בעל ניסיון קודם ומוכח במהלך השנתיים שקדמו למועד להגשת ההצעה במכרז זה, באספקת מלט
מסוג צמנט פורטלנד N CEM II 42.5   ו/או מסוג צמנט סיגים מסוג N CEM II 42.5  (מינימום 50%
סיגים) בהיקף מצטבר של 7,500  טון לשנה באמצעות שינוע פנאומטי .

2. המציע הנו בעל מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2019 ו-2020 אשר לא פחת מ- 4,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ).

3. המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל  michrazim@ESCIL.CO.IL בפורמט וורד, עד ליום 17/07/2022 לא יאוחר מהשעה 14:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך  26/07/2022 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה בפארק האקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

 

מכרז צמנט23-2022 לא להגשה (12444330.1)

מכרז 23-2022 פרסום בשפה הערבית

מכרז 23-2022 צמנט – הודעה על דחיית מועדים ועל עדכון מסמכי המכרז

הודעה על עדכון מסמכי המכרז – מכרז צמנט- 28.7.2022(12473573.1) (002)

 

מועד הגשה תם –  זוכה:  לב ברון קומודיטיס בע"מ