מכרזים, מכרזים פעילים

מכרז פומבי ממוכן 04/2024 – הזמנה להציע הצעות להקמה ולתחזוקה של עמדת תדלוק ולאספקת סולר, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

פעילות מועד
מועד פרסום המכרז 7.5.24
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 23.5.24 בשעה 15:00
מועד פתיחת הפורטל להגשת הצעות 30.5.24
המועד האחרון להגשת שאלות תמיכה בפורטל 4.6.24
המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל 9.6.24 עד השעה 14:00

 

הזמנה להציע הצעות להקמה ולתחזוקה של עמדת תדלוק ולאספקת סולר, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות הצעות להקמה ולתחזוקה של עמדת תדלוק ולאספקת סולר לחברה ("המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של שלושים ושישה חודשים (36) חודשים, שתחילתה במועד שיירשם על-ידי החברה בכותרת הסכם ההתקשרות. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת עד שניים עשר (12) חודשים.

זכויות ברירה להרחבת ההתקשרות: לחברה תהיה שמורה האופציה להזמין את השירותים הבאים: העתקת תחנת התדלוק למיקום אחר בשטח החברה, לרבות פירוק הקיימת ופינויה של החדשה בסיום ההתקשרות; התקנת התקן תדלוק אוטומטי אוניברסלי ברכב חברה אחד; פירוק התקן תדלוק אוטומטי אוניברסלי ברכב חברה אחד.

תנאי הסף להשתתפות במכרז: 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה. 2. ניתן להתקשר עם המציע בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 3. המציע הוא חברת דלק הרשומה כדין במירשם חברות הדלק במינהל הדלק במשרד האנרגיה והתשתיות. 4. המציע מחזיק ברישיונות, ההיתרים והאישורים הבאים: רישיון מוביל תקף להובלה בשכר של סולר בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997, ולתקנות שירותי הובלה, תשס"א-2001; היתר רעלים תקף לעיסוק בסולר לפי חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993; רישיון עסק לשינוע דלק במיכליות 2.2ח תקף בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013. 5. המציע סיפק בין השנים 2023-2021 סולר להנעת רכב מנועי לשלושה לקוחות שונים, כאשר היקף אספקת הסולר לכל לקוח בכל שנה קלאנדרית היה לפחות 45,000 ליטר.

המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז: מסמכי המכרז לעיון בלבד יועלו לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il. ניתן להגיש שאלות הבהרה בקשר למכרז עד ליום 16.5.24 בשעה 15:00. השאלות יוגשו בפורמט הקבוע במכרז ולדוא"ל  michrazim@escil.co.il.

המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן: חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal . יש להגיש את ההצעות עד ליום 2.6.24 בשעה 14:00. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות או שלא דרך פורטל הספקים – תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המכרז, תגברנה הוראות המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

חוברת מכרז תדלוק 04-2024 לא להגשה

מכרז 04-2024 – מסמך א(2.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

מודעת פרסום מכרז תדלוק 04-2024

הודעה בדבר דחיית מועדים- מכרז תדלוק 04-2024 – עדכני ל 9/5/2024