ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז פומבי מס' 01/2023 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעות לעובדים אל וממפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי מס' 01/2023 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הסעות לעובדים אל וממפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להגיש הצעות למתן שירותי הסעות לעובדיה אל וממפעל החברה הממוקם בנאות חובב (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה), והכול בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז להלן.
תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה היא לתקופה של 24 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע על ידי החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת בת שנה אחת.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
2. המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3. המציע בעל רישיון על שמו, להפעלת משרד להסעות, כשהוא תקף למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כמשמעו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), תשמ״ה-1985.
4. המציע בעל רישיון לניהול עסק לביצוע ההסעות, כשהוא תקף למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
5. המציע מעסיק, בין אם ביחסי עובד-מעביד ובין אם כנותן שירותים, קצין בטיחות בעל כתב מינוי ורישיון בתוקף בהתאם להוראות תקנות התעבורה, התשכ״א-1961.
6. המציע מחזיק ברשותו צי של רכבי הסעה המיועדים לביצוע ההסעות לחברה, אשר תאריך עלייתם לכביש של כל הרכבים האמורים לא יהיה מוקדם מיום 1.1.2019, על פי החלוקה שלהלן:
6.1. לפחות ארבעה (4) רכבים בעלי תשעה עשר (19) מושבים ומעלה המיועדים לנוסעים.
6.2. לפחות עשרה (10) רכבים בעלי ארבעה עשר (14) מושבים ומעלה המיועדים לנוסעים.
הרכבים המפורטים בסעיף 6.2-6.1 ייקראו להלן: "צי הרכב לחברה".
בסעיף זה, "מחזיק" משמעו, מכוח בעלות או מכוח הסכם ליסינג/שכירות (לתקופה של 24 חודשים לפחות מהיום האחרון להגשת הצעות במכרז), או מכוח התקשרות עם קבלן משנה מטעמו ה"מחזיק" כאמור.
7. מיום 1.11.2019 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, סיפק המציע, בעצמו או באמצעות קבלני משנה, שירותי הסעת עובדים במשך שנתיים רצופות (להלן: "התקופה הרציפה"), לשלושה לקוחות שונים לפחות, כאשר בתקופה הרציפה שירותי ההסעות לכל לקוח ניתנו:
7.1. ללפחות 100 עובדים של הלקוח.
7.2. באמצעות רכב אחד בעל תשעה עשר (19) מושבים ומעלה המיועדים לנוסעים.
7.3. באמצעות ארבעה (4) רכבים בעלי ארבעה עשר (14) מושבים ומעלה המיועדים לנוסעים.
בסעיף זה "סיפק המציע", משמעו דרך התקשרות ישירה בין המציע ללקוח.
8. המציע מעסיק לפחות ארבעה עשר (14) נהגים, כאשר:
8.1. כל נהג בעל אזרחות ישראלית.
8.2. לכל נהג רישיון נהיגה עם ותק של שלוש (3) שנים לפחות.
8.3. רישיונות הנהיגה של ארבעה עשר (14) הנהגים מאפשרים למציע להפעיל את כל הרכבים שבצי הרכב לחברה, כמוגדר בסעיף 3.6, במקביל ובו-זמנית.
בסעיף זה "מעסיק" משמעו, העסקה ביחסי עובד-מעביד או כקבלן חיצוני; או כעובד או קבלן חיצוני של קבלן משנה להסעות.
9. המציע מפעיל מערך/מערכי שירות ומוקד טלפוני מאויש/ים, הפעילים 7/24 בכל ימי השבוע (למעט יום כיפור).
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://www.enviro-services.co.il/ ביום 29.11.22. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il, וזאת עד ליום 20.12.22 בשעה 12:00. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1) למכרז, וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה. לאחר קבלת הבקשה לרישום תבצע החברה רישום של המציע לפורטל הספקים ויתאפשר למציע להוריד את מסמכי המכרז להגשה.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל לכתובתmichrazim@escil.co.il בפורמט Word בלבד, כנדרש במכרז, עד ליום 7.12.22 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל הספקים הוא בתאריך 25.12.22 עד השעה 14:00. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש בעותק מקור סרוק בפורמט PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal , ושם בלבד. הצעה שלא תמצא בתיבת ההגשה הייעודית בפורטל הספקים עד המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תיחשב כהצעה שהוגשה במכרז.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

מכרז הסעות 01-2023 – מודעה

חוברת מכרז הסעות 01-2023 לא להגשה

מכרז 01-2023- מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

מכרז הסעות- הודעה על דחיית מועד מיום 8.12

מכרז הסעות – מענה לשאלות הבהרה

מכרז הסעות- הודעה על דחיית מועד מיום 19.12.22

 

זוכה: מאיה תור בע"מ