ארכיון מכרזים שהסתיימו, מכרזים

מכרז פומבי מס' 17/2022 הזמנה להציע הצעות למערכת ניהול איכות (QMS) – מודול ניהול מסמכים.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי מס' 17/2022 הזמנה להציע הצעות למערכת ניהול איכות (QMS) – מודול ניהול מסמכים, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז פומבי מס' 17/2022 להלן: "המכרז"), למתן שירותי רישוי, פיתוח ותחזוקה למערכת ניהול איכות (QMS) – מודול ניהול מסמכים עבור החברה.
1.  רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1.1.    המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
1.2.    המציע עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
1.3.    מיום 1.7.2018 ועד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, סיים המציע להטמיע מערכת QMS והחל באספקת שירותי תמיכה למערכת, וזאת עבור שלושה לקוחות שונים. המונח "להטמיע" כולל אספקת רישוי למערכת קיימת.
2.  תקופת ההתקשרות עם המציע תהא לתקופה של 36 חודשים, שתחילתה במועד תחילת הרישיון או מועד אחר שינקב בהודעת הזכייה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק ממנה, עד לתקופת התקשרות מרבית בת חמש (5) שנים. תקופת ההתקשרות תוארך כאמור ללא צורך במתן הודעה מצד החברה, אלא אם כן הודיעה החברה לספק כי לא תוארך תקופת ההתקשרות, שלושים (30) ימים לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת המוארכת, לפי העניין.
3.  החברה מודיעה, כי באפשרותה לנהל משא ומתן במסגרת המכרז.
4.  חוברת המכרז לעיון (לא להגשה) תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים אותם יהיה ניתן להוריד מפורטל הספקים של החברה. מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il. נוסח הבקשה לרישום נמצא במסמך א(12.1), וניתן להורידו גם מדף המכרז באתר האינטרנט של החברה.
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת הדוא"ל  Michrazim@escil.co.il. את בקשות ו/או שאלות ההבהרה יש להעביר על גבי פורמט וורד (Word), זאת עד ליום 7.7.22 ולא יאוחר מהשעה 14:00. לאחר שליחת הבקשות יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.
המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 25.7.22 לא יאוחר מהשעה 14:00. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל Michrazim@escil.co.il. חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה. החברה אינה מחויבת לבחור בכל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון לרישום לפורטל הספקים, עד ליום 20.7.22 בשעה 16:00.

 

חוברת מכרז 17-2022 לא להגשה

מכרז 17-2022 – מסמך א(12.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

17-22 QMS ערבית

 

מועד ההגשה תם

שם הזוכה: אס.איי.טי תוכנה לטכנולוגית מידע בע"מ