מכרזים פעילים

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע להספקת סיגים בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

1.              החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") היא חברה ממשלתית המוחזקת במלואה על ידי מדינת ישראל, ומפעלה נמצא בפארק נאות חובב (להלן: "המפעל").

2.              החברה בוחנת אפשרות לשלב שימוש בסיגים (תוצר לוואי הנוצר בתהליך צריפת/ייצור מתכות) (להלן: "הסיגים").

3.              בשטח המפעל נמצאים ממגורות אחסון חומרים בתפזורת (להלן: "הסילואים" או "הסילו"),  אליהן יסופקו הסיגים בשינוע פנאומטי.

4.              במסגרת הליך זה מבקשת החברה לקבל מידע על סיגים שניתן לייבא, לשנע ולספק באמצעות שינוע פנאומטי לחברה. החברה מבקשת להבהיר כי התאמת הסיגים לצרכיה היא תהליך מורכב, המצריך בדיקות מעבדה ולכן על החומר המוצע להיות אחיד וזהה בתכונותיו. המידע שיסופק לחברה ישמש אותה לעניין עריכת הליך רכש והתקשרות עתידית בנושא.

5.              נדרש פוטנציאל לאספקה בהיקפים של לפחות 5,000 טונות בשנה.

6.              המידע הנדרש בפירוט ככל הניתן

משיבים המעוניינים להביא בפני החברה מידע המצוי ברשותם, מתבקשים להעביר את הפרטים הבאים:

6.1.        פרטים על הגוף מגיש המידע.

6.2.        אנליזה כימית של החומר.

6.3.        תיאור תהליך הייצור וסוג המתכת/המתכות מהם מופקים הסיגים.

6.4.        קצב האספקה האפשרי. יש לציין כמות יכולת הספקה ביום עסקים/ כמות מקסימלית להספקה ביום עסקים, ו/או כמות מינימום לאספקה/התחייבות לרכישה.

6.5.        פירוט החומר המוצע, היכולת, הניסיון והמשאבים הרלוונטיים שיש לגוף מגיש המידע לאספקתו.

6.6.        הצעות למתווה אספקה של סיגים כמפורט לעיל.

6.7.        תעריף משוער ובלתי מחייב לאספקת טונה של סיגים בשינוע פניאומטי לסילו.

6.8.        כל מידע נוסף רלוונטי.

6.9.        נדרש לספק דוגמה מייצגת של החומר המוצע בכמות שלא תפחת מ– 5 ק"ג.

6.10.     האם ביכולתו של מוסר המידע לבצע תהליך פיילוט בהיקף של 20 טונות, במידה ויתקבל אישור מעבדה להתאמה ולהיתכנות לביצוע פיילוט.

7.              המענה דרכי מסירת המידע

7.1.        כל אדם או גוף המעוניין לספק מידע כאמור בסעיף 6 לעיל, מוזמן לעשות כן באמצעות העברת המסמכים למייל שכתובתו : michrazim@escil.co.il  וזאת עד ליום 1.5.2024 בשעה 10:00.  אספקת הדוגמה המייצגת לפי סעיף 6.9 לעיל יש לעשות בתיאום מועד נפרד במייל הנ"ל.

7.2.        החברה לפי שיקול דעתה תהא רשאית להזמין את מגישי המידע על מנת לקבל הצגה מפורטת של המידע ממגיש המידע, בין בדרך של מצגת, ובין בדרך של שאלות ותשובות, והיא תהא רשאית לעשות זאת עם מספר גופים צוותא חדא או בנפרד. כן תשקול החברה ביצוע פגישות במשרדיה או במשרדי הגוף מוסר המידע לשם התרשמות.

7.3.        הליך בקשת מידע זה נעשה לפי הוראות תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. מובהר שוב, כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר לה לעניין הליך רכש והתקשרות עתידית בנושא.

להספקת סיגים RFI