מכרזים, מכרזים פעילים

מכרז פומבי ממוכן 15/2024 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תחזוקה של מערכות כיבוי וגילוי אש ואספקות אופציונאליות

מועד
מועד פרסום המכרז 10.6.24
המועד האחרון לרישום לפורטל 18.6.24 בשעה 12:00
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 18.6.24 בשעה 14:00
מועד פתיחת הפורטל להגשת הצעות 26.6.24
המועד האחרון להגשת שאלות תמיכה בפורטל 1.7.24
המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל 3.7.24 עד השעה 14:00

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תחזוקה של מערכות כיבוי וגילוי אש ואספקות אופציונאליות

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות הצעות למתן שירותי תחזוקה של מערכות כיבוי וגילוי אש ואספקות אופציונאליות לחברה ("המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהיה לתקופה של חמש (5) שנים, שתחילתה במועד שיירשם על ידי החברה בכותרת הסכם ההתקשרות. על אף האמור, החברה תהיה רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לבטל את ההתקשרות עם המציע הזוכה, על ידי הודעה מוקדמת בכתב על כך של לפחות שלושים (30) ימים. ניתנה הודעה כאמור תסתיים ההתקשרות, בתאריך שיהיה נקוב בהודעת החברה ולספק לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בעניין.

זכויות ברירה להרחבת ההתקשרות: אספקת מערכות/ציוד/אלמנטים לכיבוי אש על פי דרישות החברה.

תנאי הסף להשתתפות במכרז: 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה. 2. ניתן להתקשר עם המציע בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 3. למציע תעודת מתקין מורשה תקפה של TELEFIRE. 4. המציע סיפק שירותי תחזוקת מערכות גילוי וכיבוי אש לשלושה (3) לקוחות לפחות, כאשר: לכל לקוח ניתנו שירותי תחזוקה לתקופה של שנה רציפה לפחות, בין ה-1.1.2021 ועד המועד האחרון להגשת הצעות; ושירותי התחזוקה לכל לקוח כללו תחזוקה של לפחות חמש (5) מערכות גילוי וכיבוי אש. 5. המציע סיפק והתקין מערכות גילוי וכיבוי אש, בין ה-1.1.2021 ל-31.12.2023, בהיקף כספי מצטבר של אספקה והתקנה של לפחות 500,000 ש"ח (ללא מע"מ).

המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז: מסמכי המכרז לעיון בלבד יועלו לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il. ניתן להגיש שאלות הבהרה בקשר למכרז עד ליום 18.6.24 בשעה 14:00. השאלות יוגשו בפורמט הקבוע במכרז ולדוא"ל  michrazim@escil.co.il. יש לעקוב אחר שינויים במכרז, לרבות תנאי הסף, באתר האינטרנט של החברה.

המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן: חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal . יש להגיש את ההצעות עד ליום 3.7.24 בשעה 14:00. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות או שלא דרך פורטל הספקים – תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המכרז, תגברנה הוראות המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

חוברת מכרז 15-2024 כיבוי אש לא להגשה

מודעה בשפה הערבית – מכרז כיבוי אש 15-2024