מכרזים, מכרזים פעילים

מכרז פומבי ממוכן 18/2024 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון

פעילות מועד
מועד פרסום המכרז 25.6.24
המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 4.7.24 בשעה 12:00
מועד פתיחת הפורטל להגשת הצעות 15.7.24
המועד האחרון להגשת שאלות תמיכה בפורטל 16.7.24
המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל 21.7.24 עד השעה 14:00

 

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ניקיון במשרדי החברה ("המכרז").

תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות היא לתקופה של שלושים ושישה (36) חודשים, שתחילתה במועד שיירשם על-ידי החברה בכותרת הסכם ההתקשרות (מסמך ד'). החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה נוספת של עשרים וארבעה (24) חודשים או חלק מהתקופה.

תנאי הסף להשתתפות במכרז: 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה. 2. ניתן להתקשר עם המציע בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. 3. המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – במועד האחרון להגשת הצעות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; ובשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות לא הוטלו על המציע ובעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה. 4. ציון מבדק זכויות העובדים האחרון של המציע בענף הניקיון, אם קיים, אינו נמוך משישים (60) נקודות. 5. המציע בעל רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום הניקיון לפי סעיף 10א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996. 6. למציע היה מחזור הכנסות שנתי של לפחות 200 אלף ש"ח, בכל אחת מהשנים 2021 ו-2022, ולא קיימת בדו"ח הכספי של המציע לשנת 2022 הערת "עסק חי" לפי תקן ביקורת (ישראל) 570 של לשכת רואי חשבון בישראל. 7. המציע סיפק בעצמו, מיום 1.5.2021 ועד המועד האחרון להגשת הצעות, שירותי ניקיון לשלושה לקוחות לפחות, כאשר שירותי הניקיון לכל לקוח ניתנו לתקופה רציפה של לפחות עשרים וארבעה (24) חודשים.

המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז: מסמכי המכרז לעיון בלבד יועלו לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את מסמכי המכרז להגשה ניתן להוריד בפורטל הספקים של החברה, רק לאחר שליחת בקשה לרישום לפורטל לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il. ניתן להגיש שאלות הבהרה בקשר למכרז עד ליום 4.7.24 בשעה 12:00. השאלות יוגשו בפורמט הקבוע במכרז ולדוא"ל  michrazim@escil.co.il. יש לעקוב אחר שינויים במכרז, לרבות תנאי הסף, באתר האינטרנט של החברה.

המועד האחרון להגשת ההצעות והמקום להגשתן: חוברת ההצעה על כלל נספחיה תוגש כקובץ PDF בפורטל הספקים של החברה בכתובת:https://suff.escil.co.il/priportal . יש להגיש את ההצעות עד ליום 21.7.24 בשעה 14:00. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון להגשת הצעות או שלא דרך פורטל הספקים – תיפסל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו להוראות המכרז, תגברנה הוראות המכרז.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

חוברת מכרז ניקיון 18-2024 לא להגשה

מכרז 18-2024 – מסמך א(2.1) – נוסח בקשה לרישום לפורטל הספקים של החברה

 

מכרז פומבי ממוכן 18/2024  הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון