מכרזים פעילים

מכרז פומבי מס' 05-2022 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי מס' 05-2022 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעתם ולהצטרף למאגרי מסגרת שהקימה החברה לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני – כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

במסגרת ההליך מעוניינת החברה להקים מאגרים בתחומים שונים (להלן: "תחום") כאשר מובהר כי אין הגבלה למספר הזוכים תחת כל תת מאגר (להלן: "ספקי המסגרת"), וכן כי אין מניעה להגשת הצעות למספר סוגי שירותים, ומציע אף יוכל להיבחר כספק מסגרת תחת מספר שירותים, ובלבד שיעמוד בכל תנאי הסף הרלוונטיים לכל תחום בנפרד.

מציעים אשר נמצאים במאגרי החברה קיימים יתבקשו להגיש הצעתם במסגרת מכרז זה, ובסיום ההליך המכרזים תועבר אליהם הודעה מתאימה בנוגע למאגר/ים בו/הם יכללו.

תקופת ההתקשרות עם כל ספק מסגרת תהא ל-12 חודשים מיום שתחילתו במועד שייקבע ע"י החברה. תקופת ההתקשרות תוארך, באופן אוטומטי, בסוף תקופה זו ב-3 (שלוש) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

              ניסיון קודם :

      המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שנתיים (2) שנים לפחות במהלך שלוש (3) השנים האחרונות, באספקה של ציוד ו/או חלפים ו/או שירות מן תת המאגר המוצע על ידו בהצעתו עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של 100,000 ₪ (לפני מע"מ) במצטבר.

למען הסר ספק כי העמידה בתנאי הסף תבחן לכל תחום בנפרד, ולכן מציע אשר מעוניין להגיש הצעה למספר תחומים יידרש לעמוד בדרישה זו לגבי כל תחום בנפרד אולם אין מניעה להציג את אותם שירותים שניתנו לגוף מסוים, ובלבד שהם עונים על דרישת הניסיון המהותית.

             איתנות פיננסית:

     מחזור ההכנסות הממוצע המצטבר של המציע בשנים 2021 ו-2020 עמד על 100,000 ₪ לפחות (לא כולל מע"מ).

מובהר כי מדובר על ממוצע לשנים המצוינות לעיל, וכי ביחס לשנת 2021 ניתן יהיה להסתמך על הכנסות שנתיות.

              מיקום גיאוגרפי ורישיון עיסוק:

     עבור תחומים 2.1.22, 2.1.23 בלבד (כמפורט במסמכי המכרז), המציע מחזיק (בבעלות או בשכירות) בבית עסק הנמצא ברחבי העיר באר שבע/נאות חובב.

      עבור תחומים 2.1.22, 2.1.23 בלבד (כמפורט במסמכי המכרז), המציע מחזיק ברישיון מוסך למתן השירותים המפורטים בסעיפים.

 

              המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים, התשל"ז-1976.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 28.2.22 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 14.3.22 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

 

נוסח מודעה מכרז 05-2022 לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני(12193970.1)

חוברת מכרז 05-2022 לא להגשה

מודעה בערבית – מכרז 05-2022

מכרז 05-2022 מענה לשאלות הבהרה