ארכיון מכרזים שהסתיימו

הזמנה לשיתוף פעולה עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ לצורך הקמת חממה טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מס' 4 – מסלול חממות טכנולוגיות החדש

 

הזמנה לשיתוף פעולה עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ לצורך הקמת חממה טכנולוגית במסגרת מסלול הטבה מס' 4 – מסלול חממות טכנולוגיות החדש

עדכון המועד האחרון להגשת הבקשות  – עודכן ליום 26.9.21 בשעה 14:00

1.  רקע כללי

1.1  החברה לשירותי איכות הסביבה (להלן: "ESC") היא חברה ממשלתית המספקת מגוון שירותים בתחום איכות הסביבה, ובכלל זה ניטור וטיפול במזהמים ובפסולת מסוכנת. ESC שמה לעצמה למטרה לפתח ולאמץ טכנולוגיות חדשניות בתחומי פעילותה.

1.2  הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") פרסמה הליך תחרותי לבחירה של עד ארבעה זכיינים שיקימו חממות טכנולוגיות (להלן: "ההליך התחרותי"),[1] אשר יפעלו מכוח מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 החדש (להלן: "מסלול ההטבה").[2]

1.3  מסלול ההטבה נועד לעודד השקעות במיזמים טכנולוגיים בשלבים הראשוניים Pre-Seed ו- Seed, באמצעות חממות המציעות מערך סיוע ותמיכה, לצד ערך מוסף גבוה, במטרה לזרז את הפיכתם של רעיונות טכנולוגיים חדשניים, הנמצאים בשלב פיתוח ראשוני, לחברות הזנק המגיעות לאבן דרך מימונית ומתאימות לגיוס השקעות הון פרטי.

1.4  ההליך התחרותי פתוח להגשת הצעות מצד תאגידים וקרנות הון סיכון להקמת חממות טכנולוגיות בתחומים בסיכון גבוה (להלן: "תאגיד-חממה"), כדוגמת Bio Convergence, פודטק, אגריטק, קליימטק, או תחומים אחרים שבהם קיימת רמת מורכבות וחדשנות טכנולוגית גבוהה, מאתגרת וברמת סיכון גבוהה.

1.5ESC   מעוניינת לשתף פעולה עם תאגיד-חממה המעוניין להתמודד בהליך התחרותי והמעוניין להקים חממה טכנולוגית העוסקת בתחומי הפעילות של ESC, ולבחון את האפשרות לשמש כבעלת מניות בתאגיד או כשותף אסטרטגי של התאגיד.

1.6ESC   סבורה כי יש בידה לתת ערך מוסף לתאגיד-החממה, הן לצורך עמידתו בתנאי הסף של ההליך התחרותי, הן לצורך דירוגו לפי אמות המידה של ההליך התחרותי והן לחברות החממה: ESC יכולה לשמש מקור מימון התחלתי לתאגיד ולחברות החממה וכמקור להשקעות המשך; ל- ESC היכרות עמוקה של השוק שבו היא פועלת וקשרים עסקיים רבים; ESC יכולה לסייע בקידום פיתוחם והפצתם של טכנולוגיות חברות החממה; ול- ESC מגוון יכולות, שירותים, ציוד ומתקנים אשר יכולים לסייע למחקר והפיתוח של טכנולוגיות חברות החממה. 

1.7  לפיכך, ESC מזמינה בזאת תאגידי-חממה לפנות אליה בבקשה לשיתוף פעולה בנושא. תאגידי-חממה המעוניינים לשתף פעולה עם ESC בנושא, מתבקשים לפנות ל- ESC בבקשה לשיתוף פעולה, עד ליום 26.9.21 בשעה 14:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת בקשות"). כמו כן, ESC תהיה רשאית להזמין באופן יזום תאגידי-חממה לפנות אליה בבקשה לשיתוף פעולה בנושא.

1.8  הגשת הבקשה תועבר באמצעות דוא"ל לכתובת:  Hagay.Levin@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מומלץ לצרף מצגת או דף הסבר אודות המציע ונסיונו.

1.9ESC   תהיה רשאית להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל ידי פרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של ESC.

2.  אמות המידה והדרך לבחירת תאגיד-החממה לשיתוף פעולה

2.1ESC   תבחר לשתף פעולה עם תאגיד-חממה על בסיס אמות המידה הבאות:

2.1.1  התאמת והשקת תחום הפעילות המיועד של תאגיד-החממה לתחומי הפעילות של ESC.

2.1.2  הערכת יכולת עמידתו של תאגיד-החממה בתנאי הסף של ההליך התחרותי.

2.1.3  הערכת הניקוד שיקבל תאגיד-החממה על פי אמות המידה של ההליך התחרותי, ובכלל זה: היקף ואיכות הניסיון של תאגיד-החממה ו/או של בעלי מניותיו הקיימים או המיועדים; הערך המוסף של תאגיד-החממה ושל בעלי מניותיו הקיימים או המיועדים; היקף ואיכות הניסיון של צוות תאגיד-החממה הקיים או המיועד; התוכנית העסקית העקרונית של תאגיד-החממה; מקורות המימון הפוטנציאליים של תאגיד-החממה.

2.1.4  התנאים המסחריים לשיתוף פעולה שיוצעו על ידי תאגיד-החממה, לאחר קיומו של משא ומתן בין ESC לתאגיד-החממה.

2.1.5  כל אמת מידה רלוונטית אחרת.

2.2ESC   תהיה רשאית, לפנות לתאגידי-החממה לצורך השלמת מידע, קבלת מסמכים, קבלת הבהרות ופרטים נוספים הנחוצים לצורך הערכת תאגיד-החממה והצעתו.

2.3  תאגיד-החממה והצעתו ייבחנו בהתאם לאמות המידה, על בסיס מסמכים שיגיש תאגיד-החממה ל- ESC מיוזמתו או לפי בקשתה של ESC, והתרשמות ESC מתאגיד-החממה, מנהליו, צוותו ובעלי מניותיו, באמצעות ראיונות. ESC תהיה רשאית להתחשב גם במידע המצוי בידה או הגיע אליה מצד שלישי.

2.4  המשא ומתן עם תאגידי-חממה יכול שייעשה בסבבים עוקבים על מנת לצמצם את מספר תאגידי-החממה עמם מנוהל משא ומתן בכל סבב, ולאחר בחינת תאגידי-החממה והצעותיהם לאור אמות המידה בסופו של סבב המשא ומתן.

2.5  בנוסף, ESC תהיה רשאית, לצורך עמידה בלוחות הזמנים של ההליך התחרותי, להחליט ולנהל משא ומתן עם תאגיד-חממה אחד. זאת, לאחר קיומו של סבב משא ומתן אחד עם כל תאגידי-החממה שהגישו בקשה לשיתוף פעולה, ולאחר בחינת תאגידי-החממה והצעותיהם לאור אמות המידה בסופו של סבב המשא ומתן.

2.6ESC   תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על התחלתו, משכו וסופו של כל סבב משא ומתן, תוך עדכון תאגידי-החממה. 

3.  תנאים נוספים

3.1  הגשת בקשה לשיתוף פעולה מטעם תאגיד-חממה תהווה הסכמה לאמור בתנאי הזמנה זו, ופירושה כי תאגיד-החממה הבין את תנאי הזמנה זו וביצע את כל הבדיקות הנדרשות לצורך הגשת הבקשה והבנת תנאי הזמנה זו.

3.2ESC   אינה מחויבת להתקשר עם תאגיד-חממה בעקבות הזמנה זו. כמו כן, ESC תהיה רשאית לבטל הזמנה זו בכל עת.

3.3ESC   אינה נושאת באחריות להוצאות שיוציאו תאגידי-החממה או לנזקים שייגרמו להם עקב ההזמנה, לרבות עקב התעניינותם, בדיקותיהם, פעולותיהם, השתתפותם בהזמנה או במשא ובמתן, הגשת בקשותיהם, וכן החלטה על ביטול ההזמנה, או כל החלטה אחרת שתקבל החברה לגבי ההזמנה או בנושא ההתקשרות.

3.4  ההתקשרות בין ESC לתאגיד-החממה תיעשה בכפוף לעמידה בכל דרישות הדין וההנחיות אליהן כפופה ESC, ולאחר מילוי כל הדרישות הנוגעות לעניין.


החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ