ארכיון מכרזים שהסתיימו

החברה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת טובין ושירותי חוץ בתחום מחזור הפלסטיק

החברה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם ספק חוץ לרכישת טובין ושירותי חוץ בתחום מחזור הפלסטיק (להלן: "טובין ושירותים"). למיטב ידיעת החברה, אין בנמצא בישראל יצרן של טובין ושירותים מן הסוג הנדרש. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות לחברה בעניין בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו. במקרה הצורך, פרטים נוספים לגבי ההתקשרות יסופקו לפונים. החברה תהיה רשאית לבקש מפונה כל מידע או נתון לגבי ולגבי עסקיו והמסוגלות הנטענת. כמו כן, החברה תהיה רשאית שלא למסור לפונה מידע מסחרי, עסקי או מקצועי של החברה או מידע אחר שחשיפתו עלולה לפגוע בחברה.

 

פניות בנושא האמור יש להעביר לכתובת דוא"ל moshe@escil.co.il