ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליך הסתיים ולא ניתן עוד להגיש הצעות – הליך מיון מוקדם במסגרת מכרז מס 24/2020 למתן שירותי תחזוקה ופיתוח למערכת ה- ERP של החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הליך מיון מוקדם במסגרת מכרז מס' 24/2020 למתן שירותי תחזוקה ופיתוח למערכת ה- ERP של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לשלב המיון המוקדם למכרז אשר ייערך ע"י החברה למתן שירותי תחזוקה ופיתוח למערכת ה- ERP של החברה (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי ההליך, על נספחיו.

הזכות להשתתף במכרז תוגבל למציעים אשר יעמדו בתנאיו של שלב המיון המוקדם ויזכו להיכלל ב"רשימת המציעים למכרז". כל אדם או גוף המעוניין להיכלל ברשימת המציעים למכרז נדרש לפעול עפ"י תנאי הליך המיון המוקדם, ולהגיש מועמדות ומסמכים בהתאם לקבוע במסמכי ההליך, המפרטים, בין היתר, את שלבי ההליך המוקדם והמכרז.

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד אשר יספק לה שירותי תחזוקה שוטפים למערכת ה-ERP הקיימת בחברה, וכן שירותי פיתוח ייעודיים אשר יידרשו על ידי החברה, מעת לעת, ובהתאם להזמנות עבודה פרטניות שיועברו לביצועו.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז, תהא לתקופה של 5 שנים מהמועד שיינקב בהודעת הזכייה. לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך תקופה זו בחמש תקופות נוספות בנות שנה, או חלק ממנה, עד לתקופת התקשרות מקסימאלית בת שש שנים.

01.10.20 – לצפייה בחוברת ההליך לחץ כאן 
01.10.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
21.10.20 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן
02.11.20 – לצפייה בהודעה בדבר עדכון תנאי סף, עדכון אמות המידה ודחיית מועדים לחץ כאן
03.11.20 – לצפייה בהודעה בדבר עדכון תנאי הסף, עדכון אמות המידה ודחיית מועדים בשפה הערבית לחץ כאן
12.11.20 – לצפייה בקובץ הבהרות מס' 3 לחץ כאן

רשאי להשתתף בהליך זה רק מציע העומד בעצמו בכל תנאי הסף הבאים:

  • המציע הינו משווק מורשה של חברת פריוריטי סופטוור בע"מ במועד הגשת ההצעה.
  • במהלך חמש השנים האחרונות העניק המציע שירותי תחזוקה ופיתוח לתוכנת הפריוריטי מגירסאות 15 ומעלה , וזאת עבור שני גופים לפחות אשר עונים על הדרישות הבאות במצטבר:
  • – בכל גוף היו מעל 70 משתמשים.
  • – מערכת ה-ERP בכל גוף כללה חמישה (5) מודולים לפחות שתוחזקו על ידי המציע.
  • – שירותי התחזוקה והפיתוח ניתנו לתקופה רצופה של 36 חודשים לפחות.
  • המציע מעסיק, ביחס עובד מעביד, לפחות חמישה (5) מתכנתים וחמישה (5) מטמיעים אשר כולם בעלי תעודת הסמכה מטעם פריוריטי סופטוור בע"מ או לחילופין עשרה (10) מתכנתים בעלי תעודת הסמכה מטעם פריוריטי סופטוור בע"מ.
  • מחזור ההכנסות של המציע, בכל אחת מן השנים 2018 ו-2019 עמד על 1,000,000a ש"ח (לפני מע"מ) בנפרד לכל שנה.
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

חוברת ההליך המוקדם לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת ההליך המוקדם להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר דניאל הוכמן בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 15.10.20 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 29.10.20 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ביצחק שדה 40 ת"א, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי ההליך, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי ההליך.