ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליך מבוטל – הליך מיון מוקדם למכרז מס 18/2021 להקמת מתקן תעשייתי לטיפול והפחתת ריכוזי אמוניה לחברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הליך מיון מוקדם למכרז מס' 18/2021 להקמת מתקן תעשייתי לטיפול והפחתת ריכוזי אמוניה לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
25.05.21 – הודעה על ביטול הליך מיון מוקדם למכרז 18/2021:
החברה מודיעה בזאת, כי ביום 25.5.21 החליטה ועדת המכרזים של החברה לבטל את הליך מיון מוקדם למכרז 18/2021 להקמת מתקן תעשייתי או מתקנים תעשייתיים לטיפול והפחתת ריכוזי אמוניה
 

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת הליך מיון מוקדם למכרז מס' 18/2021 (להלן: "ההליך") בו יבחרו ספק או ספקים להקמת מתקן או מתקנים תעשייתיים בעלי יכולת לטיפול בחלק מהמגוון האפשרי של סוגי השפכים התעשייתיים המגיעים אל החברה במכליות וביוביות מלקוחות שונים כמפורט במסמכי ההליך, לרבות אפשרות לשלב בין מספר מתקנים וטכנולוגיות (להלן: "השירותים"):
– הקמת מתקן לטיפול בחלק מסוגי השפכים התעשייתיים כמפורט במסמכי ההליך.
– מתן שירותים משלימים, ובכלל זה: אחריות, תחזוקה, הדרכה, אספקת חלפים, תכנון, ייעוץ ומחקר ופיתוח.

 07.04.21 – לצפייה בחוברת ההליך לחץ כאן
08.04.21 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
12.05.21 – החברה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעות בהליך מיון מוקדם למכרז מס' 18/2021, נדחה ליום 15.6.21 עד השעה 13:00 במשרדי החברה בתל אביב בכתובת יצחק שדה 40 קומה 4

רשאי להגיש הצעות להליך מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
1.המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל ועוסק מורשה.
2.ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3.המציע:
3.1. בעל ניסיון בהקמה של מתקן פיזיקו-כימי אחד לפחות, להפחתת אמוניה בשפכים, בטכנולוגיה המוצעת על ידו, בהיקף של 5 מ"ק שעה לפחות, לרבות נסיון בהקמת מתקן המשתמש בטכנולוגיה של Air-Stripping או Struvite-precipitation .
לחלופין:
3.2. בעל טכנולוגיה ייחודית וחדשנית, פיזיקו-כימית, להפחתת אמוניה בשפכים.
לעניין תנאי סף 3, המציע יכול להסתמך, באופן מלא או חלקי, על ניסיונו או בעלותו של תאגיד ישראלי או תאגיד זר ("תאגיד בעל ניסיון"), וזאת בכפוף להצגת אישור מהתאגיד בעל הניסיון, אשר לדעת החברה מאפשר למציע להסתמך על ניסיון התאגיד בהקמה של מתקן פיזיקו-כימי כאמור בסעיף 3.1, או על בעלותו בטכנולוגיה ייחודית וחדשנית כאמור בסעיף 3.2, לצורך הגשת הצעה במכרז והספקת המתקן התעשייתי ("אישור התאגיד בעל הניסיון"). לחברה תהיה שמורה הזכות להורות למציע לבצע תיקונים באישור עד להנחת דעתה כי האישור מאפשר כאמור, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל טענה או תביעה מצד המציע ומציעים אחרים כלפי החברה.
 
חוברת ההליך לעיון בלבד תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת ההליך להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס. מציע אשר העביר את פרטיו כאמור וקיבל כמענה לרישום את "מסמכי ההליך להגשה", ייחשב כ"מציע רשום".

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי ההליך באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר חגי לוין בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד בלבד, עד ליום 6.5.21. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת, לא ייענו.

המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה הוא בתאריך 20.5.2021. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי החברה ברחוב יצחק שדה 40, קומה 4 – תל אביב, ושם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי ההליך, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי ההליך.