ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי ההליך הסתיימו ולא ניתן להגיש עוד הצעות – הזמנה מס 34/2021 להציע הצעות מחיר לרכישת ציוד מהחברה לשירותי איכות הסביבה – ICP

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הזמנה מס 34/2021  להציע הצעות מחיר לרכישת ציוד מהחברה לשירותי איכות הסביבה – ICP

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות מחיר לרכישת ציוד של מעבדת החברה מסוג Agilent 720 ICP  וציוד נוסף כמפורט במסמכי ההזמנה במצבם AS-IS  (להלן: "ההזמנה, "הצעת המחיר" ו- "הציוד", בהתאמה) מהחברה, והכול בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להלן.

27/06/2021 – לצפייה בחוברת ההזמנה יש לשלוח מייל ל –  STEVE@escil.co.il

הגשת ההצעה ואופן העברת הציוד למציע הזוכה יעשו באופן המפורט במסמכי ההזמנה.

את חוברת ההזמנה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   STEVE@escil.co.il . בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

החברה תערוך סיורים למציעים הרשומים באתר החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב, בין התאריכים 28/6/2021-05/07/2021, לצורך בחינת ובדיקת הציוד באופן ויזואלי (להלן: "הסיור"). מציע המעוניין לקיים סיור יפנה בדוא"ל STEVE@escil.co.il, לאיש הקשר בחברה, סטיבן ספיבק , לצורך תאום הגעתו לסיור.

החברה לא תקבל הצעות מחיר ממציעים אשר לא ביצעו סיור.

המועד האחרון להגשת הצעות יחול בתאריך 08/07/2021 בשעה 10:00 . הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. את הצעת המחיר יש להגיש בקובץ PDF
לדוא"ל michrazim@escil.co.il ולשם בלבד.
החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי ההזמנה, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי ההזמנה.