ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 06-2019 – מתן שירותי ביוביות לחברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי ביוביות ברחבי חצר המפעל ברמת חובב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

21.05.19 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
22.05.19 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתם במועד אשר ייקבע ע"י החברה, לאחר הזכייה במכרז. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על 6 (שש) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

יובהר, למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. ואלו התנאים:

1.1. המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שתי (2) שנים לפחות, במהלך שלוש (3) השנים הקודמות למועד להגשת ההצעה במכרז זה, במתן שירותי ביובית לשלושה (3) גופים לפחות בהיקף של לפחות 100 אלף ש"ח לכל גוף.

1.2. המציע הינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של שלוש (3) שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז ו/או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו, של כל הרכבים המפורטים להלן:

1.2.1. מיכלית משולבת רגילה (נפח 7 קוב מינימום) 15 טון ומעלה.

1.2.2. מיכלית משולבת גדולה (נפח 15 קוב) 32 טון.

מובהר כי אין מניעה לעמידה בתנאי סף זה באמצעות הצגת כלי רכב שרשומים כולם על שם המציע או חלקם על שמו וחלקם על שם קבלן משנה או כל אפשרות אחרת, ובלבד שיצורפו המסמכים הרלוונטיים להוכחת הקשר בין המציע לבין כלי הרכב (הסכם קבלן משנה, הסכם ליסינג/שכירות וכיוצב').

1.3. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובד-מעביד ו/או כנותן שירותים ו/או באמצעות קבלן המשנה (ככל שקיימת התקשרות עם קבלן משנה מתוקף סעיף 1.2 לעיל) 2 נהגים לפחות שכל אחד מהם בעל היתר בתוקף להובלת חומר מסוכן בהתאם לתקנות שירותי הובלה, תשס"א- 2001.

1.4. המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:

1.4.1. רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע, תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ז' ומעלה, המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 3, 4, 5, 6, 8, 9.

1.4.2. רישיון עסק מכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מס' 10.10 ד'.

ככל והעמידה בתנאי סף 1.2 הנה באמצעות קבלן משנה, לגבי כל הרכבים או חלקם, יש לצרף את רישיון המוביל לגבי קבלן המשנה ובו מספרי רישוי של הרכבים הרלוונטיים לגביו, וכן לצרף רישיון עסק של קבלן המשנה, בנוסף לזה של המציע.

1.5. מחזור ההכנסות של המציע, הנובע משירותי ביוביות, בשנתיים מתוך השנים 2016, 2017 ו-2018, לא פחת מ-300,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

1.6. המציע בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

1.7. המציע צירף להצעתו ערבות מכרז.
את חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"לmichrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 4.6.2019 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 18.6.2019 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.