ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז 02/2019 – מתן שירותי הובלת פסולת ושינועה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי טיפול ושינוע של פסולת מסוכנת לחברה, והכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

13.03.19 – לחוברת המכרז לחץ כאן
– לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

01.04.19 – לצפייה בפרוטוקול סיור המציעים לחץ כאן

תקופת ההתקשרות בין החברה למציע הזוכה תהא לשניים עשר (12) חודשים החל ממועד שייקבע על ידי החברה לאחר הזכייה במכרז. לחברה בלבד שמורה זכות הבחירה, להאריך את ההתקשרות בחמש (5) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על שש (6) שנים.
רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים אשר עומדים במועד להגשת ההצעות בכל תנאי הסף הבאים :

1.1. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובד-מעביד ו/או כנותן שירותים ו/או באמצעות קבלן המשנה (ככל שקיימת התקשרות עם קבלן משנה מתוקף סעיף 3.2 לעיל) 2 נהגים לפחות שכל אחד מהם בעל היתר בתוקף להובלת חומר מסוכן בהתאם לתקנות שירותי הובלה, תשס"א- 2001.

1.2. המציע הינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של שנתיים (2 שנים) לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז ו/או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו, של כל הרכבים המפורטים להלן:

1.2.1.1. משאית עם גב לרמסע – כושר הרמה לפחות 10 טון משנת יצור 2005 ואילך.

1.2.1.2. פלטה להובלת אריזות.

1.2.1.3. רמסעות לפי הכמויות והנפחים הבאים :

1.2.1.3.1. 5 יח' בנפח 8 קוב.

1.2.1.3.2. 8 יח' בנפח בין 10 ל 15 קוב.

מובהר כי אין מניעה לעמידה בתנאי סף זה באמצעות הצגת כלי רכב שרשומים כולם על שם המציע או חלקם על שמו וחלקם על שם קבלן משנה או כל אפשרות אחרת, ובלבד שיצורפו המסמכים הרלוונטיים להוכחת הקשר בין המציע לבין כלי הרכב (הסכם קבלן משנה, הסכם ליסינג/שכירות וכיוצב').

1.3. המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:

1.3.1. רישיון קבלן (לרבות נספח כלי הרכב) על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע, תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר–סוג ז', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 3, 4, 5, 6, 8, 9.

1.3.2. רישיון עסק מכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מס' 10.10 ד'.

1.4. מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מהשנים2015 2016 ו-2017, בנפרד, לא פחת מ-500,000 ¤ (לא כולל מע"מ).

1.5. בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: https://www.enviro-services.co.il ולהורידם מאתר זה.

החברה תקיים כנס מציעים ביום 19.03.2019 בשעה 10:00, מקום ההתכנסות יהיה בשער מפעל החברה בנאות חובב. ההשתתפות בסיור קבלנים אינה חובה, אך היא מומלצת ביותר.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת michrazim@escil.co.il אשר יישלח לא יאוחר מיום 26.03.2019 בשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 16.04.2019 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה.

המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.