ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 15/2018 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים באמצעות רמסע/רכינה במסגרת מכרז מסגרת עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן
שירותי הובלת חומרים מסוכנים לחברה במסגרת מכרז מסגרת (להלן: "השירותים"), על פי התנאים המפורטים במסמכי ונספחיו.

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

להורדת חוברת המכרז לחץ כאן

למענה לשאלות הבהרה לחץ כאן

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 (ארבע) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי – וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה לספק המסגרת הזוכה 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.
תנאי סף :
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן.
יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. ואלו התנאים:
1. המציע בעל ניסיון קודם ומוכח בעצמו באספקת שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור גוף אחד או יותר, ובהיקף מצטבר של 600,000 ש"ח לפחות, וזאת במהלך 18 החודשים האחרונים.
מובהר כי לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע להוכיח את ביצוע ההיקפים האמורים במהלך התקופה האמורה (לא חובה ברציפות לכל אורכה).
2. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, בין כעובד שכיר ובין כנותן שירות חיצוני, קצין בטיחות קבוע בעל כתב הסכמה וכן כתב מינוי בתוקף מטעם משרד התחבורה (בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997, תקנות שירותי הובלה, תשס"א-2001 ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961).
3. המציע הינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של שנתיים (2) שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז) או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו של לפחות שתי (2) משאיות רכינה/רמסע משנת ייצור 2008 ומעלה, שלכל אחת מהן מכולה בעלת יכולת נשיאה של לפחות 22 טון נטו.
4. המציע מעסיק, ביחסי עובד-מעביד או כנותני שירותים, שלושה (3) נהגים. מובהר כי על הנהגים להיות בעלי רישיון נהיגה תקף והיתר הובלת פסולת מסוכנת תקף.
5. המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:
5.5 היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים הכולל עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים מסוכנים", על פי חוק חומרים מסוכנים ברישיון העסק של המציע, מכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.
5.6 רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע, ואם הרכב שכור או של קבלן משנה אז תחת שמו של המשכיר או קבלן המשנה בצירוף הסכם השכירות, אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ח', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 3, 4, 5, 6, 8, 9.
6. בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
חוברת המכרז תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. מציעים אשר יהיו מעוניינים בהגשת הצעה למכרז זה, יידרשו להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט האמור, ולהגיש את הצעתם על גבי מסמכים אלה.
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר אביעד חליווה לכתובת דוא"ל aviad@escil.co.il בפורמט וורד בלבד, עד ליום 06/11/2018 לא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 27.11.2018 בין השעות 13:00-08:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה ו/או שלא לכתובת המפורטת, תיפסלנה. הצעות שתוגשנה בטרם מועד זה, תוחזרנה לבעליהן.
מובהר בזאת כי החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.