ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 14/2018 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי כלי ציוד מכני הנדסאי

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") הצעות למתן שירותי כלי צמ"ה ומשאיות, בעיקר ברחבי חצר המפעל בנאות חובב (להלן: "השירותים"), על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן   *
* לקבלת מסמכי המכרז עבור הגשתם (ללא סימן מים), יש לפנות לגברת חלי דוכני בכתובת דוא"לracheld@escil.co.il ולהשאיר את פרטי המבקש

לצפייה בפרוטוקול סיור הקבלנים לחץ כאן 

לצפייה בהודעה על עדכון תנאי סף ודחיית מועדים לחץ כאן 
לצפייה בהודעה על עדכון תנאי סף ודחיית מועדים בשפה הערבית לחץ כאן

לצפייה בהודעה על עדכון התמורה בגין השירותים לחץ כאן
לצפייה בהודעה על עדכון התמורה בגין השירותים בשפה הערבית לחץ כאן

לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן 
 

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתם במועד אשר ייקבע ע"י החברה, לאחר הזכייה במכרז. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש (5) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת התקשרות כוללת שלא תעלה על 8 (שמונה) שנים.
 
תנאי סף :
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן.
 
יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש או נכתב אחרת במסמכי המכרז. ואלו התנאים:
 
1. המציע הינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של שנתיים (2) – לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז) ו/או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו, של כל הרכבים המפורטים להלן: 
 
1.1.   5 משאיות מסוג רכינה דאבל, כל אחת משנת ייצור 2008 ואילך.
1.2.   2 כלי עבודה מסוג שופל, כל אחד משנת יצור 2008 ואילך.
1.3.   1 באגר, משנת יצור 2008 ואילך.
 
מובהר כי אין מניעה לעמידה בתנאי סף זה באמצעות הצגת כלי רכב שרשומים כולם על שם המציע או חלקם על שמו וחלקם על שם קבלן משנה או כל אפשרות אחרת, ובלבד שיצורפו המסמכים הרלוונטיים להוכחת הקשר בין המציע לבין כלי הרכב (הסכם קבלן משנה, הסכם ליסינג/שכירות וכיוצב').
 
2. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובד-מעביד ו/או כנותן שירותים ו/או באמצעות קבלן המשנה (ככל שקיימת התקשרות עם קבלן משנה מתוקף סעיף 3.1 לעיל) 5 נהגים לפחות שכל אחד מהם בעל היתר בתוקף להובלת חומר מסוכן בהתאם לתקנות שירותי הובלה, תשס"א- 2001.
 
3. המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:
 
3.1.  רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי חוק שירותי הובלה, תשנ"ז- 1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע, ואם הרכב שכור או של קבלן משנה או תחת שמו של המשכיר או קבלן המשנה בצירוף הסכם השכירות, אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ז', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.
 
מובהר כי במקרה בו יציג המציע בהצעתו כלי רכב על שם קבלן משנה, או כל אפשרות אחרת שאינה בעלות המציע, עליו להציג את רישיונות המוביל ביחס לכל אחד מכלי הרכב, ואלו יידרשו להיות בתוקף ולקיים את דרישות הסעיף לעניין סוג ההיתר וקבוצות הסיווג שבו.
 
3.2. מחזור ההכנסות של המציע הנובע מביצוע עבודות צמ"ה ומשאיות בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017, לא פחת מ-1,000,000 ש''ח (לא כולל מע"מ).
 
4. המציע צירף להצעה ערבות מכרז בנקאית מקורית בלתי מותנית ואוטונומית כאמור בסעיף 5 למסמכי המכרז, ובנוסח המדויק של מסמך א(7).
 
5. בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
חוברת המכרז תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. מציעים אשר יהיו מעוניינים בהגשת הצעה למכרז זה, יידרשו להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט האמור, ולהגיש את הצעתם על גבי מסמכים אלה.
 
מציעים אשר מעוניינים בקיום סיור ברחבי המפעל, מוזמנים ליצור קשר עם מר משה סדון בדוא"לmoshe@escil.co.il, עד ליום 30/10/2018 לא יאוחר מהשעה 14:00. על הבקשה לכלול את שם החברה ומספר טלפון לתיאום. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
 
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל moshe@escil.co.il, אשר יישלח לא יאוחר מיום 06.11.2018 בשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. 
 
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 20.11.2018 בין השעות 13:00-08:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה ו/או שלא לכתובת המפורטת, תיפסלנה. הצעות שתוגשנה בטרם מועד זה, תוחזרנה לבעליהן.
 
מובהר בזאת כי החברה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. 
 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.