ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 08/2019 לאספקת תווי קנייה מגנטיים לרשתות מזון, חנויות ובתי עסק עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 08/2019 לאספקת תווי קנייה מגנטיים לרשתות מזון, חנויות ובתי עסק עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת ספקים להציע הצעות לאספקת תווי קנייה מגנטיים לרשתות מזון, חנויות ובתי עסק אשר יחולקו לעובדי החברה. החברה תתקשר במסגרת המכרז עם עד שלושה (3) ספקים, בהסכם מסגרת, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.

18.08.19 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
18.08.19 – לצפייה בנוסח המודעה בערבית לחץ כאן 
28.08.19 – לצפייה במענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה בת 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 (ארבע) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים, או חלק ממנה – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :
יובהר, למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. ואלו התנאים:

1.1.המציע מתחייב כי תווי הקניה תקפים לרכישת מוצרים בלפחות רשת שיווק מזון אחת אשר מפעילה לפחות סניף אחד בגבולות המוניציפליים של באר שבע וסניף אחד בגבולות המוניציפאליים של גוש דן וכן מפעילה לפחות 4 סניפים נוספים מחוץ לאזורים אלה.
מובהר בזאת כי "סניף" במכרז זה משמעו חנות השייכת לאותה רשת שיווק מזון.

כן מובהר כי אין מניעה שהספק יהא המשווק המורשה של מספר סוגי תווי קנייה ובלבד שכל אחד מתווי הקנייה עומד בכל תנאי הסף.

1.2.תווי הקנייה של המציע יכובדו בחמש (5) רשתות נוספות לפחות, מלבד רשת המזון, המשמשות לרכישת הלבשה, הנעלה, מוצרי ספורט, פנאי ועוד.

1.3.המציע הנו בעל ניסיון באספקת תווי שי לשלושה גופים ו/או לארגונים שונים אשר לכל אחד מהם בנפרד סופקו תווי קנייה מגנטיים בהיקף של 200,000 ש"ח לשנה אחת (שנת 2017 או שנת 2018 בלבד).

1.4.מחזור ההכנסות של המציע הנובע מאספקת תווי קנייה בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018 בנפרד לא פחת מ-600,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

1.5.הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע כ"עסק חי" כהגדרתו בגילוי דעת 58 של לשכת רואי חשבון בישראל, או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי".

1.6.בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת: בכתובת: www.enviro-services.co.il. את ההצעה יש להגיש על גבי מסמכי שיתקבלו, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' מיטל אקוקה בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 25/08/2019 לא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 04/09/2019 החל מהשעה 8:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמים ברחוב ביצחק שדה 40 ת"א קומה 4, ושם בלבד.
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.