ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס' 16/2018 – הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי דיגומי ארובות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע דיגום ארובות הממוקמות בשטחי החברה במפעל החברה הממוקם בפארק אקו תעשייתי נאות חובב, ובחינת עמידה בהיתר הפליטה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

30.12.18 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן

לנוסח המועדת בשפה הערבית לחץ כאן
17.01.19 – לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה בת 12 חודשים, שתחילתם במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בחמש (5) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים – וזאת עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :
1.1. המציע הנו מעבדה מוסמכת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, ומוסמך לתקן 17025 ISO
1.2. המציע, בעל ניסיון קודם מוכח במתן שירותים דומים לשירותים מושא מכרז זה, וזאת בביצוע 50 דיגומי ארובות בכל אחת משלוש (3) השנים הקודמות למועד להגשת ההצעה במכרז זה (50 דיגומי ארובות בכל שנה קלנדרית), ובהיקף כספי מצטבר מינימלי (לאורך כל שלושת השנים) של 300,000 ש"ח לפני מע"מ.
1.3. המציע מעסיק במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובד-מעביד ו/או כנותן שירותים שני (2) צוותי דוגמים (ראש הצוות ודוגם) שכל אחד מהם הנו דוגם מוסמך.
1.4. המציע הנו בעל אישור מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע כלל הבדיקות מושא המכרז ו/או הנו בעל התקשרות עם מעבדה מוסמכת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע האנליזות מושא מכרז זה (כמפורט בטופס הצעת המחיר), אשר אינן נכללות בהסמכתו.

1.6. המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
1.7. המציע צירף להצעתו ערבות מכרז.
את חוברת מסמכי המכרז ניתן לקבל, כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת חוברת המכרז בסך של 700 ש"ח סה"כ (כולל מע"מ), במשרדי החברה בנאות חובב או במשרדי החברה ברח' יצחק שדה 40, תל אביב, וכנגד מסירת פרטי המציע.
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 13/01/2019 לא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
המועד להגשת ההצעה הינו ביום 28.1.2019, בין השעות 13:30-09:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.