ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי13/2018 למתן שירותי ליסינג של מדי עבודה ואספקת שירותי כביסה ותיקונים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ליסינג של מדי עבודה ואספקת שירותי כביסה ותיקונים, לרבות איסופם ממפעל החברה בנאות חובב ופיזורם חזרה לאתר זה, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן

למכתב בנושא שינוי מועדי המכרז לחץ כאן


תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של חמש (5) שנים. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, כאשר תקופת ההתקשרות המקסימאלית לא תעלה על שמונה (8) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

1.1.המציע בעל ניסיון קודם ומוכח במהלך שלוש (3) השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות באספקת מדי עבודה בשיטת ליסינג הכוללת אספקת מדי עבודה, שינועם אל ומאתר הלקוח,וכן מתן שירותי כביסה ותיקונים, וזאת לשני (2) גופים לפחות להם סופקו מדי עבודה בשיטה האמורה בהיקף של 700 סטים של מדי עבודה (לכל גוף בנפרד), שמתוכם, גוף אחד לפחות הוא מענף התעשייה הכימית, ולתקופה של 12 חודשים רצופים לפחות (לכל גוף בנפרד).
המונח "סט של מדי עבודה" משמעו חלק עליון וחלק תחתון לפחות (למשל: מכנסיים וחולצה, מכנסיים וחלוק וכו'). הכמות תיספר לפי כל סט בנפרד, ולא לפי כל פריט בנפרד.

המונח "ענף התעשיה הכימית" משמעותו מפעל בו נחשפים העובדים להם מסופקים המדים לחומרים כימיים שונים (כגון: תעשיית תרופות, חומרי נפץ, מעבדות, בתי חולים וכיוצב').

1.2.המציע הנו בעל מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017 בנפרד אשר לא פחת מ-400,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

1.3.המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

1.4.המציע צירף להצעתו ערבות מכרז.

את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לרכוש, כנגד תשלום בגין השתתפות בהפקת המכרז בסך של 1,170 ש"ח (כולל מע"מ), במפעל החברה בפארק האקו תעשייתי נאות חובב (יש לפנות למשרד המפעל) או במשרדי החברה ברח' יצחק שדה 40, תל אביב, וכנגד מסירת פרטי המציע.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת moshe@escil.co.il , בפורמט וורד, עד ליום 01.08.2018 לא יאוחר מהשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את דמי הפקת המכרז.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 21.8.2018 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.