ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת A17-2018 לשיקום הר הפסולת באור יהודה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן    

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן

מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

הבהרה בנושא תאריך תוקף ערבות המכרז מסמך א(7):
תוקף ערבות המכרז המופיע בנספח א(7) יהיה עד ליום 11.11.2018 ולא כפי שנכתב במסמכי המכרז.

לנספח א(7) המתוקן  לחץ כאן

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה מציעים להציע הצעות לשיקום הר הפסולת באור יהודה הממוקם על הגדה הצפונית של נחל איילון מדרום מערב לעיר אור יהודה, מערבית לאזור התעסוקה של אור יהודה וכביש 412 ובלב השטח החקלאי.
 
החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אשר יבצע עבודות חפירה עד קרקע טבעית, ניפוי של תכולת הר הפסולת וטיפול בכל זרם פסולת שייכרה בהתאם לסוג הזיהום ואופיו, לרבות התקשרות עם אתרי קצה לטיפול בפסולת/קרקע מזוהמת, ביצוע דיגום ואנליזות לחומר המנופה. בכל הנוגע למילוי האתר הנחפר – הזוכה יפעל בהתאם להנחיות המזמין בכל הנוגע למילוי האזור הנחפר עד לגובה פני הקרקע, אם וככל שיידרש. במקרה בו יידרש המציע הזוכה למלא את האזור הנחפר, הוא יבצע זאת באמצעות החומר הנחפר והמנופה (Undersize), אשר עומד בערכי הסף המחייבים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, והתמורה בגין מילוי האזור הנחפר תהא בהתאם להוראות ההסכם.
 
תקופת ההתקשרות עם הזוכה תחל במועד שייקבע על ידי החברה שיינקב בצו התחלת העבודות, ולתקופה של שניים עשרה (12) חודשים ממועד זה בכפוף לכך כי במועד זה אישרה החברה לזוכה כי העבודות הסתיימו לשביעות רצונה, ועל פי הוראות המכרז וההסכם, וכי התקבל אישור מאת המשרד להגנת הסביבה.
 
רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מגיש את כלל המסמכים הנדרשים וכן מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:
 
1. מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, לא פחת מחמש עשרה (15) מיליון ש''ח          (לא כולל מע"מ).
 
2. המציע רשום בפנקס הקבלנים המתנהל על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט –                1969 בענף 200 ובסיווג ג'3 לפחות.
 
3. המציע ביצע בעבר עבודות של חפירה ו/או חפירה וניפוי של קרקע בהיקף מצטבר של 150,000 מ''ק                שהסתיימו במהלך שלוש השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות.
 
מובהר כי לצורך עמידה בתנאי סף זה לא ניתן להסתמך על אותה קרקע אשר בוצעו לגביה עבודות חפירה ועבודות ניפוי באותו אתר – והיקף זה ייספר פעם אחת בלבד. עוד מובהר, כי על המציע להציג במסגרת הצעתו עבודה אחת לפחות של ניפוי קרקע.
 
1. המציע הנו הבעלים הרשום של הרכבים המפורטים להלן, או לחלופין המחזיק מכוח חוזה ליסינג/חוזה          שכירות (שהינו בתוקף לתקופה של שנתיים (2) שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז):
א. שני (2) "שופלים" (יעה אופני). 
ב.  שני  (2) "באגרים" (מחפר).
 
2. המציע צירף להצעתו ערבות מכרז.
 
3. המציע הינו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
 
4. המציע צירף להצעתו ערבות מכרז בגובה 500,000 ש''ח, בהתאם להוראות המכרז.
 
ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה: www.enviro-services.co.il.
 
כנס מציעים יתקיים ביום 15.7.2018 בשעה   10:00 ההתכנסות תהיה באתר השיקום באור יהודה (כתובת בוויז : משחטת הל יסכה אור יהודה).  ההשתתפות בכנס הינה חובה.

לצפייה בפרוטוקול כנס המציעים – לחץ כאן
 

את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום 10.07.2018 כנגד תשלום בסך 1,500 ש''ח (בתוספת מע"מ)במשרדי החברה, ברח' יצחק שדה 40, קומה 4, תל אביב או במשרדי ההנהלה במפעל בנאות חובב (יש לפנות למשרד המפעל) בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00 וכנגד מסירת פרטים של המציע. 
 
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת omer@escil.co.il, אשר יישלח לא יאוחר מיום 26.7.2018 בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. 
 
המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 09.08.2018 לא יאוחר מהשעה 14:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, ברחוב יצחק שדה 40, תל אביב בהתאם להוראות המפורטות במסמכי מכרז. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה, תיפסלנה. 
 
ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כהצעה הזוכה, וכן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים.  
 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות בחוברת המכרז, תגברנה ההוראות המצויות בחוברת המכרז.