ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 11/2018 לאספקת סיד בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

לצפייה במסמכי המכרז – לחץ כאןלצפייה בנספח ביטוח מעודכן  – לחץ כאןלצפייה בתשובות לשאלות הבהרה – לחץ כאן  לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה מסמך מס' 2 – לחץ כאן 

 

המועד להגשת הצעות הוארך עד ליום 24.7.18 בשעה 13:00.

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת סיד הידרטי (CA(OH)2) וכן קלציום קרבונט (CaCO 3) באמצעות שינוע פניאומטי לאתר החברה ברמת חובב, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש (3) שנים. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, כאשר תקופת ההתקשרות המקסימאלית לא תעלה על שש (6) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

1.1.המציע בעל ניסיון קודם ומוכח במהלך שלוש (3) השנים הקודמות למועד להגשת ההצעה במכרז זה, באספקת סיד הידרטי CA(OH)2 בהיקף של 1600 טון לשנה, וכן קלציום קרבונט CaCO 3 בהיקף של 240 טון לשנה.

1.2.המציע הנו בעל מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, אשר לא פחת משלושה (3) מיליון ש''ח (לא כולל מע"מ).

1.3.המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

1.4.המציע צירף להצעתו ערבות מכרז.המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל moshe@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 17.6.2018 לא יאוחר מהשעה 13:00 . יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.
שאלות הבהרה יתקבלו רק מגוף אשר שילם את דמי הפקת המכרז כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת ההצעה הינו בתאריך 03/07/2018 ולא יאוחר מהשעה 13:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. 
המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.