ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 08/2018 להציע הצעות לאספקת צמנט בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לאספקת מלט מסוג צמנט באמצעות שינוע פניאומטי לאתר החברה ברמת חובב, הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. 
תקופת ההתקשרות בין החברה לספק הזוכה תהא ל-36 חודשים החל מהמועד שייקבע על ידי החברה לאחר הזכייה במכרז. לחברה שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על חמש (5) שנים. 
רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן.
יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף  להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. 

ואלו התנאים:


 
1.1. המציע בעל ניסיון קודם ומוכח במהלך השנתיים שקדמו למועד להגשת ההצעה במכרז זה, באספקת                 מלט מסוג צמנט פורטלנד  CEM II 42.5 N  ו/או מסוג צמנט סיגים מסוג  CEM II 42.5 N                            (מינימום  50% סיגים) בהיקף מצטבר של 4000 טון לשנה באמצעות שינוע פנאומטי .
 
1.2. המציע הנו בעל מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2015 ו-2016, לא פחת מ- 4,000,000 ש''ח (לא כולל            מע"מ). 
 
1.3. המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
 
1.4. המציע צירף להצעתו ערבות מכרז.
 
את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש כנגד תשלום בסך 1000 ש''ח כולל מע"מ במשרדי החברה, בכתובת פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב, או במשרדי החברה ברח' יצחק שדה 40, תל אביב, בימים א-ה בין השעות 8:30-15:00, וכנגד מסירת פרטים של המציע. 
 
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת moshe@escil.co.il אשר יישלח לא יאוחר מיום 15.04.2018 בשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. 
 
המועד האחרון להגשת ההצעה הינו בתאריך 24.04.2018 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 13:00.
את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. 

 
המזמין אינו מחויב לקבל הצעה שהיא. 
 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.