ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 10/2018 – למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה במסגרת מכרז מסגרת

לחץ כאן
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הובלת חומרים מסוכנים לחברה במסגרת מכרז מסגרת, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את חינתקופת ההתקשרות ב- 4 (ארבע) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי – וזאת בהודעה שתימסר ע"י החברה לספק המסגרת הזוכה 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או התקופה המוארכת, לפי העניין. הוארכה תקופת ההתקשרות על ידי החברה, יחולו כל הוראות ההסכם ויתר מסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכת.

3.המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:
3.2.רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע, ואם הרכב שכור או של קבלן משנה אז תחת שמו של המשכיר או קבלן המשנה בצירוף הסכם השכירות, אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ח', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

4.מציע אשר מגיש הצעה למשאית מסוג פלטה יידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים :
4.2. המציע מעסיק, ביחסי עובד-מעביד או כנותן שירותים, ארבעה (4) נהגים אשר לכל אחד מהם הוכחה (כגון אך לא רק: חשבונית) בדבר כניסה קודמת לחצר גוף בטחוני אחד לפחות (כגון: משרד הבטחון, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית, רפאל).
4.4.מחזור ההכנסות המצטבר של המציע בשלוש השנים 2015, 2016 ו-2017 עומד על 1,000,000 ¤ (לא כולל מע"מ) לפחות.

5.מציע אשר מגיש הצעה למשאית מסוג פול-טריילר יידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים :
N תהיה 2008 ומעלה.
5.3.מובהר כי על הנהגים להיות בעלי רישיון נהיגה תקף והיתר הובלת פסולת מסוכנת תקף.

6.מציע אשר מגיש הצעה למשאית מסוג רמסע יידרש לעמוד בתנאי הסף הבאים :
6.2.המציע מעסיק, ביחסי עובד-מעביד או כנותן שירותים, שלושה (3) נהגים.
6.4.מחזור ההכנסות המצטבר של המציע בשלוש השנים 2015, 2016 ו-2017 עומד על 500,000 ¤ (לא כולל מע"מ) לפחות.

7.בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת

המועד האחרון להגשת ההצעה הינו בתאריך 19/06/2018 ולא יאוחר מהשעה 13:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז