ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 06/2017 למתן שירותי הובלה ושאיבה של חומרים מסוכנים באמצעות מיכלית נירוסטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

תשובות לשאלות הבהרה לחץ כאן
לנוסח המכרז לחץ כאן
 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי הובלה ושאיבה של חומרים מסוכנים, הכל כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו. 
תקופת ההתקשרות בין החברה למציע הזוכה תהא לשנים עשר חודשים החל מהמועד שייקבע על ידי החברה לאחר הזכייה במכרז. לחברה שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על 3 (שלוש) שנים. 
רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים אשר עומדים במועד להגשת ההצעות בכל תנאי הסף הבאים :
1.1. המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש (3) שנים לפחות, במהלך חמש השנים הקודמות למועד להגשת ההצעה במכרז זה, באספקת שירותי שאיבה והובלת פסולת מסוכנת באמצעות מיכלית נירוסטה עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של 200,000 ש''ח במצטבר לפחות בכל אחת מהשנים. 
1.2. המציע מעסיק, ביחסי עובד-מעביד או כנותן שירותים, לכל הפחות 2 נהגים בעלי היתר בתוקף להובלת חומר מסוכן במיכלית בהתאם לתקנות שירותי הובלה, תשס"א- 2001, ואשר להם וותק של 12 חודשים כנהגים מובילים חומר מסוכן כאמור וכן היתר כניסה לחצרות גופים בטחוניים (כגון, משרד הבטחון, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית, רפאל). 
1.3.  שתי מיכליות נירוסטה בעלות המאפיינים שלהלן מצויות בבעלות המציע והרשומות על שמו במשרד הרישוי או שהם בחזקתו של המציע מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של 3 שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז) או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו:
1.3.1. המיכליות מצויידת במשאבה בעלת יכולת שאיבה עצמאית של שפכים ללא צורך במקור חשמל/קומפרסור חיצוני.
1.3.2. המיכליות הינן בעלות חלוקה למספר תאים.
1.3.3. נפח המיכליות אינו קטן מ-23,000 ליטר.
1.3.4. שנת ייצור המיכליות הינה 2010 ומעלה.
1.3.5. בעלות יכולת שאיבה מעומקים וגבהים.
1.3.6. המיכליות מצויידות במנ"פ.
1.3.7. בהתאם לאישור מעבדת רכב מוסמכת ובהתאם לכל רישיון, המיכלית רשאית על פי דין להוביל חומרים בעלי מספרי האו"ם הבאים, לכל הפחות:
1.3.7.1. 1824
1.3.7.2. 1993
1.3.7.3. 3082
1.3.7.4. 3267
1.3.7.5. 1719
1.3.7.6. 2920
1.3.7.7. 3287
1.3.7.8. 2672
1.4. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, בין כעובד שכיר ובין כנותן שירות חיצוני, קצין בטיחות קבוע בעל כתב הסכמה וכתב מינוי בתוקף, בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997, תקנות שירותי הובלה, תשס"א-2001 ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ואשר לו וותק של 12 חודשים לפחות בעבודה בתחום זה, בין אם אצל המציע ובין אם במקומות אחרים (כעובד או נותן שירותים, כאמור).
1.5. המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:
1.5.1. היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים הכולל עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים מסוכנים" (מס' 3), על פי חוק חומרים מסוכנים ברישיון העסק של המציע, מכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מס' סידורי 10.10 ד'. 
1.5.2. רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע, תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ח', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. 
1.5.3. תקן ISO על שם המציע, מסוג  ISO:9001 או מסוג ISO:14001.
1.6. מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מהשנים 2014, 2015 ו-2016, לא פחת מ-1,500,000 ש''ח (לא כולל מע"מ). 
 
את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש כנגד תשלום בסך 750 ש''ח בתוספת מע"מ במשרדי החברה, בכתובת פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב, בימים א-ה בין השעות 15:00-08:30, וכנגד מסירת פרטים של המציע. 
המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לכתובת aviad@escil.co.il אשר יישלח לא יאוחר מיום 9.1.2018 בשעה 14:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. 
המועד האחרון להגשת ההצעה הינו בתאריך 30.1.2018 לא יאוחר מהשעה 14:00. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. 
המזמין אינו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. 
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.