ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת 10/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות עם פסולת חומרים מסוכנים עם החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת 10/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות עם פסולת חומרים מסוכנים עם
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע מגוון עבודות עם פסולת חומרים מסוכנים, הכוללות, בין היתר, ביצוע עבודות עם פסולת חומרים מסוכנים באמצעות צוותים מיומנים ועבודות הכוללות שימוש במגוון צמ"ה וכלים מסוגים שונים, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו. מובהר כי במסגרת מכרז זה ייבחרו הצעותיהם של שלושה ספקי מסגרת אשר אליהם יועברו בקשות פרטניות לביצוע עבודות שונות בהתאם למנגנון הקבוע במסמכי המכרז.

10.10.19 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
13.10.19 – לצפייה במודעת המכרז בשפה הערבית לחץ כאן 
05.11.19 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 (ארבע) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן. יובהר, למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. ואלו התנאים:

1.המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש (3) שנים לפחות, במהלך השנים 2015 ועד שנת 2019 (כולל), בביצוע עבודה עם פסולת חומרים מסוכנים עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של 500,000 ש"ח (לפני מע"מ) במצטבר בכל אחת משלוש השנים האמורות (חמש מאות אלף ש"ח בכל שנה בנפרד).
 
2.המציע הנו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהינו בתוקף לתקופה של שנתיים (2) שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז ו/או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו) של הרכבים המפורטים להלן:

2.1.שתי (2) משאיות מסוג 3N, שכל אחת מהן מצוידת בגרור פלטה מסוג 4O, בעלות יכולת נשיאה של לפחות 22 טון נטו. שנת ייצור של המשאיות 3N תהיה 2009 ומעלה;

2.2.ביובית חומ"ס בעלת היתר לשינוע קבוצה 3 , ו-9;

2.3.מחפר זחלי  עם כף מסוג גראפ (צבת) להעמסת משקל של 1 טון לפחות;

2.4.מלגזה  מותאמת לתנאי שטח (נסיעה על קרקע חולית) – בעלת כושר הרמה של 1.2 טון לפחות;

2.5.מעמיס (מלגזה) עם זרוע טלסקופית גובה הרמה מירבי (מינימום) 11 מ';

2.6.יעה אופני (שופל) מעמיס קדמי.מובהר כי, על המציע להחזיק, כבעלים רשום, באחד לפחות מן הכלים המפורטים בס"ק 2.1-2.6.

3.המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות – וזאת ביחס לכלים בגינם הוא מגיש את הצעתו (המפורטים בתנאי סף 2), ובכפוף לדרישות הדין:

3.1. היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע ו/או עבודה עם פסולת חומרים מסוכנים הכולל עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים מסוכנים", על פי חוק חומרים מסוכנים ברישיון העסק של המציע, מכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.

3.2.רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע, ואם אחד מהכלים שכור או של קבלן משנה אז תחת שמו של המשכיר או קבלן המשנה בצירוף הסכם השכירות, אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ח', המכיל את קבוצות סיווג החומר המסוכן 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

4.   המציע מעסיק, ביחסי עובד-מעביד או כנותן שירותים, ארבעה (4) נהגים אשר כל אחד מהם בנפרד עונה על כל הדרישות הבאות במצטבר :

4.1.בעל רישיון נהיגה תקף בהתאם לסוג הכלים;

4.2.בעל היתר הובלת פסולת מסוכנת תקף לכלים הרלונטים עבורם נדרש ההיתר.

4.3.בעל רישיון  להובלת חומרים מסוכנים

4.4.ביחס לשניים מארבעת הנהגים המוצגים, מתבקש המציע להציג הוכחה (כגון אך לא רק: חשבונית) בדבר כניסה קודמת לחצר גוף בטחוני אחד לפחות (כגון: משרד הבטחון, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית, רפאל);

5.מחזור ההכנסות המצטבר של המציע בשנים 2016, 2017 ו-2018 עמד על 500,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).

6.בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים. 

את חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 30.10.19 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 12.11.19 החל מהשעה 08:00 ולא יאוחר מהשעה 13:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במפעל בנאות חובב.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.