ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 09-2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למזגנים ולמערכות מיזוג האוויר ואספקה (אופציונאלית) של מערכות מיזוג עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

הזמנה להציע הצעות למתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) למזגנים ולמערכות מיזוג האוויר ואספקה (אופציונאלית) של מערכות מיזוג
עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי תחזוקה (מונעת ושבר) למזגנים ולמערכות מיזוג האוויר של החברה, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז על נספחיו.

04.09.19 – לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן 
05.09.19 – לצפייה בנוסח המכרז בשפה הערבית לחץ כאן 
18.09.19 – לצפייה במענה לשאלות הבהרה מס' 1 לחץ כאן

השירותים הניתנים יינתנו לפי מפרט השירותים המצורף למסמכי המכרז, ויכללו בין היתר:

·שירותי אחזקה שוטפים לפי תוכנית עבודה שתועבר למציע הזוכה לטיפול בכל המזגנים אשר ברשות החברה ואשר מספרם נכון למועד מכרז זה עומד על 104. מובהר כי המציע הזוכה יידרש לטפל בכל המזגנים אשר יהיו בשימוש החברה בכל עת (בין אם מספרם יעלה על הכמות האמורה או יפחת ממנה);

· שירותי אחזקת שבר במקרה של תקלות ו/או ליקויים – על פי קריאה;

· אספקת חלקי חילוף למזגנים והתקנתם על פי הצורך;

· אספקת מזגנים ו/או מערכות מיזוג חדשות על פי דרישות החברה – אופציונאלי;

· הפעלת צוות תיקונים וטיפולים אשר יעניק את השירותים בפעול בהתאם לתוכנית העבודה ולקריאות;

ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה של 24 חודשים החל מן המועד שיינקב בצו התחלת העבודות. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בארבע שנים נוספות, שנה בכל פעם או חלק ממנה, עד לתקופת ההתקשרות כוללת של שש שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן. יובהר, למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש אחרת או נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז. ואלו התנאים:

· המציע הנו בעל ניסיון קודם במתן שירותי אחזקה (מונעת ושבר) עבור מזגנים ומערכות מיזוג וזאת עבור שלושה (3) גופים או ארגונים לפחות במהלך שלוש (3) מתוך חמש (5) השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות כאשר לכל גוף בנפרד ניתנו שירותים אלה עבור 50 מזגנים לכל הפחות.

· מחזור ההכנסות של המציע שנובע ממתן שירותי תחזוקה (מונעת ושבר) למזגנים ומערכות מיזוג, כולל אספקת ציוד לחלקי חילוף, בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018 בנפרד עמד על 140,000 ש"ח (לפני מע"מ).

· המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. 

את חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 15/09/2019 לא יאוחר מהשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 24/09/2019 החל מהשעה 08:30 ולא יאוחר מהשעה 13:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במפעל בנאות חובב.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.