ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי 7/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שינוע אפר בתפזורת עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

מכרז פומבי מס' 7/2019 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שינוע אפר בתפזורת
עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי שינוע אפר פמא בתפזורת, כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

22.09.19 – לצפייה במסמכי המכרז לחץ כאן 
25.09.19 – לצפייה במודעת המכרז בשפה הערבית לחץ כאן     
06.10.19 – לצפייה בהודעה בנושא דחיית מועדים לחץ כאן 

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה הינה לתקופה של שלוש (3) שנים שתחילתם במועד אשר ייקבע ע"י החברה, לאחר הזכייה במכרז. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש (3) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת (1) בלבד, או חלק ממנה, עד לתקופת ההתקשרות כוללת שלא תעלה על שש (6) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן. יובהר למען הסר כל ספק, כי לא תותר הגשת הצעה משותפת/מיזם (JV) ועל כל תנאי הסף  להתקיים במציע עצמו ולא ניתן יהיה להסתמך על התקיימותו של תנאי סף בגורם אחר, לרבות בכל אורגן או עובד או מועסק או בעלים של המציע או אדם או תאגיד הקשור עם המציע אלא אם כן פורש או נכתב אחרת במסמכי המכרז.  ואלו התנאים:

1. המציע הינו בעל ניסיון קודם מוכח של 12 חודשים רצופים לפחות, במהלך שלוש (3) השנים הקודמות למועד להגשת ההצעות במכרז זה, במתן שירותי שינוע בתפזורת מסוגים שונים, ואשר שינע באופן זה לפחות 10,000 טון במצטבר במהלך אותה התקופה הרצופה (12 חודשים).

2. המציע הינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהינו בתוקף לתקופה של שנתיים (2) שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז) ו/או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו, של שתי (2) משאיות לשינוע, כאשר לכל אחת מהן ארגז המתאים להובלת אפר בתפזורת עם כושר נשיאה של 30 טון (נטו) לפחות.

3. המציע הינו הבעלים הרשום במשרד הרישוי ו/או בעל החזקה מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהינו בתוקף לתקופה של שנתיים (2) שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז) ו/או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו, של שני (2) נגררים לשינוע המתאימים לגרירה באמצעות המשאיות המופיעות בסעיף 2, כאשר כל אחד מהם בעל ארגז המתאים להובלת אפר בתפזורת עם כושר נשיאה של 30 טון (נטו) לפחות.

מובהר כי אין מניעה לעמידה בתנאי סף בסעיפים 2-3 לעיל באמצעות הצגת משאיות או נגררים שרשומים כולם על שם המציע או חלקם על שמו וחלקם על שם קבלן משנה או כל אפשרות אחרת, ובלבד שיצורפו המסמכים הרלוונטיים להוכחת הקשר בין המציע לבין כלי הרכב (הסכם ליסינג/שכירות, הסכם קבלן משנה וכיוצב').

4. המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובד-מעביד ו/או כנותן שירותים ו/או באמצעות קבלן המשנה (ככל שקיימת התקשרות עם קבלן משנה מתוקף סעיף 3.2 לעיל) 2 נהגים לפחות שלכל אחד מהם רישיון נהיגה בתוקף לסוגי הרכבים המפורטים בסעיפים  2 ו- 3 לעיל.

5. המציע הינו בעל רישיון מוביל (לרבות נספח כלי הרכב) על פי חוק שירותי הובלה, תשנ"ז- 1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, כאשר הרכבים הינם תחת שמו של המציע. לחילופין, אם הרכבים שכורים או של קבלן משנה אזי רישיון המוביל (לרבות נספח כלי הרכב) יהא תחת שמו של המשכיר או קבלן המשנה בצירוף הסכם השכירות, אשר תקף למועד האחרון להגשת ההצעות.

מובהר כי במקרה בו יציג המציע בהצעתו כלי רכב על שם קבלן משנה, או כל אפשרות אחרת שאינה בעלות המציע, עליו להציג את רישיונות המוביל של כל אחד מכלי הרכב.

6. מחזור ההכנסות של המציע, הנובע מביצוע עבודות שינוע, באחת מן השנים 2015 או 2016 או 2017 או 2018 עמד על 200,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ).

7. המציע בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

8. המציע צירף להצעתו ערבות מכרז כהגדרתה במסמכי המכרז.

את חוברת מסמכי המכרז להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

מובהר כי חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. המציעים יהיו רשאים לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט אולם הצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכים שיקבלו בדוא"ל או עותק מודפס ממשרדי החברה בת"א ו/או במפעל החברה.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון  בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום עד ליום 6.10.2019 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 23.10.2019 החל מהשעה 08:00 ועד השעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים של החברה הממוקמת במשרדי החברה, פארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.