ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז פומבי מס 04/2020 להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בהסכם מסגרת לאספקת סודה קאוסטית ומוצרים נלווים

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז פומבי מס' 04/2020 להתקשרות עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ בהסכם מסגרת לאספקת סודה קאוסטית ומוצרים נלווים

 
הזוכה במכרז:  שער כמיקלים בע"מ

 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות להתקשרות בהסכמי מסגרת לרכישה ואספקה של סודה קאוסטית (סודיום הידרוקסיד), נתרן תת כלוריתי ופוטש קאוסטיק ומוצרים נלווים כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

החברה מעוניינת להתקשר בהסכם מסגרת עם עד שלושה (3) מציעים שיוכרזו כזוכים על פי הוראות מכרז זה.

תקופת ההתקשרות, עם כל ספק מסגרת בנפרד, תהא ל- 24 חודשים מיום שתחילתו במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות למתן השירותים ב-2 (שתי) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם – עם כל ספק מסגרת באופן נפרד ובלתי תלוי.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל, אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן :

19.01.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
21.01.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 
02.02.20 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 

המציע בעל ניסיון קודם ומוכח במשך שנה (1) מתוך שלוש (3) השנים הקודמות למועד להגשת ההצעה במכרז זה, באספקת כל החומרים המפורטים להלן לפחות:

  •  סודה קאוסטית (sodium hydroxide -NaOH ) -50%w/w   בהיקף של 60 טון לשנה.
  • פוטש קאוסטיק (Potassium hydroxide – KOH) -50%w/w   בהיקף של 7.5 טון לשנה.
  • נתרן תת כלוריתי לטיפול במי שתיה  (Sodium hypochlorite- NaOCl) – כלור פעיל 10% בהיקף של 10 טון לשנה.

המציע הנו בעל מחזור כספי בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018 אשר לא פחת מ-120,000  ש"ח (לא כולל מע"מ) לכל שנה.

המציע או קבלן משנה מטעמו בעלי רישיון מוביל סוג ז' או ח' להובלת חומרים מסוכנים לפי תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001.

המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.
 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: www.enviro-services.co.il. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יש לכלול: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגמר משה סדון בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 29/01/2020 לא יאוחר מהשעה 10:00. יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת.

המועד להגשת ההצעה הינו ביום 09/02/2020 החל מהשעה 09:00 ועד השעה 14:00 הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי ההנהלה במפעל החברה בפארק אקו תעשייתי במועצה איזורית נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.