ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי מס 10/2020 להתקנת מערכת לקליטת גז פחממני מעובה בצובר ובגלילים ולאספקת הגז עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 10/2020 להתקנת מערכת לקליטת גז פחממני מעובה בצובר ובגלילים ולאספקת הגז עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכה במכרז:  גז יגל חברה לשיווק והפצת גז (1996) בע"מ
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים בבקשה לקבלת הצעות להתקנת מערכת לקליטת לאספקת גז פחממני מעובה בצובר ובגלילים ולאספקת הגז עבורה (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

04.03.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
04.03.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
16.03.20 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 
18.03.20 – לצפייה בהודעה בדבר דחיית מועד ההגשה לחץ כאן 
16.04.20- לצפייה במודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לחץ כאן 

החברה תתקשר עם גוף אחד אשר יתקין בחצרי החברה מערכת לקליטת גז  פחממני מעובה וכן יספק לה את הגז בצובר ובגלילים.

ההתקשרות בהסכם מושא מכרז זה, הינה לתקופה של חמש (5) שנים החל מהיום שייקבע על ידי החברה, ויימסר לידיעת המציע הזוכה, או לחלופין, עד להספקה בהיקף של מינימאלי של טון גפ"מ בצובר לפי הצעת המציע הזוכה במכרז (אך לא יותר מ-80 טון) – לפי המאוחר מביניהם.

על אף האמור מובהר כי החברה תהא רשאית שלא לרכוש מאת המציע הזוכה את ההיקף המינימאלי שיינקב על ידו, ואולם במקרה זה היא תשלם למציע הזוכה את התמורה בגין ההפרש בין מספר הגפ"מ שסופק בהיקף המינימאלי שהוצע על ידי המציע וזאת בתעריף שננקב על ידו בהצעתו למכרז. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בתקופה של שנה אחת או חלק ממנה.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע הינו ספק גז מורשה ובעל רישיון לשיווק גז לצרכנים מאת משרד האנרגיה, והוא רשום במרשם המנוהל על ידי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה.
  • המציע סיפק גפ"מ בצובר, במהלך השנים 2017-2019, לשלושה (3) מפעלים תעשייתיים לפחות בהיקף של 8 טון, לכל שנה, לכל גוף. המציע, או קבלן משנה מטעמו הינו בעל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעה: 
  • – רישיון מוביל להובלת חומרים מסוכנים בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז – 1997 ותקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001.
  • – היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע גפ"מ (חומרים מסוכנים), על פי חוק חומרים מסוכנים, תשנ"ג- 1993.
  • המציע הינו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' חלי דוכני בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 12.3.2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 23.3.2020 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.