ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי מס 11/2020 לרכישת שתי מערכות אנלייזר למדידת אמוניה גזית ומים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 11/2020 לרכישת שתי מערכות אנלייזר למדידת אמוניה גזית ומים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזוכה במכרז : קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לרכישת שתי מערכות מסוג אנלייזר למדידת אמוניה גזית ומים, ומתן שירותי תחזוקה, כיול וציוד משלים בעבור אותן המערכות (להלן: "המערכות" ו-"השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

04.03.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
04.03.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
16.03.20 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן
18.03.20 – לצפייה בהודעה בדבר דחיית מועדים לחץ כאן

החברה תתקשר עם גוף אחד אשר יספק לה שתי מערכות מסוג אנלייזר למדידת אמוניה גזית ומים, וכן יספק לה, בתום תקופת האחריות כהגדרתה להלן, שירותי אחזקה כיול וציוד משלים בעבור אותן המערכות.

אספקת המערכות בחצר המפעל תהא בתוך 12 שבועות ממועד מסירת מכתב הזכייה; במועד אספקת המערכות יידרש המציע הזוכה להתקינן ולבצע תהליך הדרכות עבורן ולהעמידן לשימוש החברה ועם תום התקנת המערכות וקבלתן על ידי החברה, המציע הזוכה יעניק לחברה תקופת אחריות למערכות בת 12 חודשים ללא תמורה. עם תום תקופת האחריות, יעניק המציע הזוכה לחברה, שירותי תחזוקה שוטפים למערכות לתקופה בת חמש (5) שנים, לרבות לצורך כיולן ואספקת ציוד משלים בעבורן (במידת הצורך).

החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת שירותי התחזוקה בתקופה בת שנה בכל פעם, או חלק ממנה, וזאת עד לתקופת התקשרות נוספת כוללת בת חמש (5) שנים.

החברה תהא רשאית לרכוש מערכת/ות נוספת/ות מן המציע הזוכה, וזאת כמפורט במסמכי המכרז.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע הנו היצרן או היבואן המורשה או המשווק המורשה של המערכת המוצעת בהצעתו.
  • המציע הנו בעל ניסיון קודם באספקת מערכות נשוא מכרז זה או מערכות דומות להן, מטעם היצרן, ומתן שירותי תחזוקה למערכות אלה, וזאת עבור שלושה (3) גופים לפחות במהלך חמש (5) השנים שקדמו למועד להגשת ההצעות. אין מניעה כי לכל גוף סופקה מערכת אחת בלבד.
  • המציע מעסיק (ביחסי עובד-מעביד או כפרי לנסרים) שני (2) טכנאים לכל הפחות המוסמכים לתת שרותי תחזוקה וכיול למערכות אשר יסופקו על ידו, וזאת בחצר הלקוח.
  • מחזור ההכנסות של המציע שנובע מאספקת מערכות מסוג אנלייזר למדידת אמוניה גזית ומים וכן מתן שירותי תחזוקה בכל אחת מן השנים 2016, 2017 ו-2018 בנפרד עמד על 200,000 ש"ח (לפני מע"מ).
  • המערכות המוצעות על ידי המציע הינן תואמות לדרישות נוהל ניטור רציף של המשרד להגנת הסביבה מהדורה 2017 (תואמת QAL1) ובעלות תקן 14181: 2014- EN.
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 12.3.2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 23.3.2020 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.