ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מסגרת פומבי מס 08/2020 למתן שירותי הובלה ושאיבה של פסולת חומרים מסוכנים באמצעות מיכלית פיבר עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 08/2020 למתן שירותי הובלה ושאיבה של פסולת חומרים מסוכנים באמצעות מיכלית פיבר עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 
הזוכה במכרז : חברה להובלת דלק בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי הובלה ושאיבה של חומרים מסוכנים באמצעות מיכלית פיבר עבורה (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

18.03.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
31.03.20 – לצפייה בהודעה בדבר דחיית המועד להגשת שאלות הבהרה לחץ כאן
06.04.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן 
07.04.20 – לצפייה במסמך מענה לשאלות הבהרה לחץ כאן 
16.04.20 – לצפייה בהודעה בדבר דחיית מועד הגשת המכרז לחץ כאן 

החברה תתקשר עם גוף אחד בכל אזור (בהתאם למסמך ג'1), אשר יספק לחברה שירותי שאיבה והובלה של חומרים מסוכנים ופסולת חומרים מסוכנים (כהגדרתם בתקנות שירותי הובלה, תשס"א-2001, אך למעט קבוצת הפסולות מסוג מס' 1 ומס' 7) (להלן: "חומרים מסוכנים"), באמצעות מיכלית פיבר.

ההתקשרות הינה לתקופה של שנים עשר חודשים מן המועד שייקבע על ידי החברה בסמוך לאחר זכיית המציע תחת כל אזור והמצאת כל המסמכים הנדרשים על פי הוראות מכרז זה. לחברה בלבד שמורה זכות הברירה, להאריך את ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות, כל אחת של שנה אחת, עד לתקופת התקשרות כוללת שלא תעלה על 3 (שלוש) שנים.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע שהוא תאגיד רשום כדין בישראל אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • המציע בעל ניסיון קודם מוכח של שלוש (3) שנים לפחות, במהלך חמש השנים הקודמות למועד להגשת ההצעה במכרז זה, באספקת שירותי שאיבה והובלת חומרים מסוכנים באמצעות מיכלית פיבר עבור גוף אחד או יותר, בהיקף של 200,000 ש"ח במצטבר לפחות בכל אחת מהשנים.
  • המציע מעסיק, ביחסי עובד-מעביד או כנותן שירותים, לכל הפחות 2 נהגים בעלי היתר בתוקף להובלת חומר מסוכן במיכלית בהתאם לתקנות שירותי הובלה, תשס"א- 2001, ואשר להם וותק של 12 חודשים כנהגים מובילים חומר מסוכן כאמור וכן היתר כניסה לחצרות גופים בטחוניים (כגון: משרד הבטחון, תעשייה אווירית, תעשייה צבאית, רפאל).
  • נגרר מיכלית פיבר בעלת המאפיינים שלהלן מצויה בבעלות המציע והרשומה על שמו במשרד הרישוי או שהיא בחזקתו של המציע מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של 3 שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז) או שלגביה התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו:

 – המיכליות מצויידת במשאבה בעלת יכולת שאיבה עצמאית של שפכים ללא צורך במקור חשמל/קומפרסור חיצוני.
– המיכלית הינן בעלות חלוקה למספר תאים.
– ושר הובלה של מינימום 22 טון נטו
– נפח המיכלית אינו קטן מ-23,000 ליטר.
 – שנת ייצור המיכלית הינה 2013 ומעלה.
– בעלות יכולת שאיבה.

  • בבעלות המציע והרשומים על שמו במשרד הרישוי או בחזקתו של המציע מכוח חוזה ליסינג/ חוזה שכירות ארוך טווח (שהנו בתוקף לתקופה של 3 שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה במכרז) או שלגביהם התקשר המציע עם קבלן משנה מטעמו 2 משאיות ראש גורר – מותאם להובלת המיכלית בעלת כושר נשיאה של 22 טון נטו.
  • המציע מעסיק, במועד הגשת ההצעות, בין כעובד שכיר ובין כנותן שירות חיצוני, קצין בטיחות קבוע בעל כתב הסכמה וכתב מינוי בתוקף, בהתאם לחוק שירותי הובלה, תשנ"ז-1997, תקנות שירותי הובלה, תשס"א-2001 ותקנות התעבורה, התשכ"א-1961, ואשר לו וותק של 12 חודשים לפחות בעבודה בתחום זה, בין אם אצל המציע ובין אם במקומות אחרים (כעובד או נותן שירותים, כאמור).
  • המציע מחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים והאישורים המפורטים להלן, כשכולם בתוקף במועד הגשת ההצעות:

– היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה לשינוע חומרים מסוכנים הכולל עיסוק מסוג "הובלת פסולת חומרים מסוכנים",      על פי חוק חומרים מסוכנים ברישיון העסק של המציע, מכוח צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.
– רישיון מוביל לחברה  (לרבות נספח כלי הרכב) על פי תקנות שירותי הובלה, תשס"א – 2001, תחת שמו של המציע, ואם הרכב שכור או של קבלן משנה אז תחת שמו של המשכיר או קבלן המשנה בצירוף הסכם השכירות, תקף למועד האחרון להגשת ההצעות, להובלת חומרים מסוכנים בשכר – סוג ח'.
– רישיון מוביל לכלים המוצעים לעיל, המכיל את קבוצת סיווג החומר המסוכן 8.
– מובהר כי במדיה והכלים אינם בבעלות המציע, יש לצרף גם את רישיון המוביל של בעל הכלים.

  • מחזור ההכנסות של המציע בשנתיים משלוש מהשנים 2016, 2017 ו-2018, לא פחת מ-1,200,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).
  • בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 
חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל  michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר משה סדון בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 29.3.2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 20.4.2020 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי הנהלת החברה שבמפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.

**לאור הוראות משרד הבריאות בקשר עם ההתמודדות עם מגיפת הקורונה, על המציעים להתעדכן מעת לעת בעדכונים שיפורסמו באתר האינטרנט של החברה, באשר למועדים הקבועים במסמכי המכרז**