ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי 23/2020 למתן שירותי הכנה והגשת בקשה להיתר פליטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 23/2020 למתן שירותי הכנה והגשת בקשה להיתר פליטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הזוכה במכרז : חברת אקוטריידרס בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות למתן שירותי הכנה, הגשת בקשה וליווי החברה עד לקבלת היתר פליטה עבור החברה (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

25.06.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
05.07.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
07.07.20 – לצפייה בקובץ הבהרות לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד אשר יעניק לה שירותי הכנה, הגשת הבקשה וליווי החברה עד קבלת היתר פליטה ולתחזוקתו החל ממועד קבלתו, לרבות עדכונו מעת לעת, וכן בחינת עמידת החברה בהוראות ותנאי ההיתר, וזאת עבור מפעל החברה הממוקם בפארק אקו תעשייתי נאות חובב.

תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תחל במועד שייקבע בהודעת החברה, ויסתיים עם קבלת היתר הפליטה. לאחר קבלת ההיתר תחל תקופת עדכון ותחזוקה של ההיתר בת 12 חודשים, או חלק מהם, אשר תוארך מעת לעת על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצרכיה, עד לתקופת תחזוקה בת 6 שנים.

רשאי להגיש הצעות מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים שלהלן:

  • המציע העניק שירותי הכנה, הגשה וליווי של 5 בקשות לקבלת היתר פליטה, לחמישה גופים שונים וזאת במהלך שבע (7) השנים האחרונות.

החברה מבקשת להבהיר כי תנאי הסף שנקבעו חורגים מן התוספת השנייה לחוק חובת המכרזים וזאת כיוון שמדובר בנושא מהותי לחברה, אשר הטיפול בו נדרש להיות מקצועי ומקיף ולהתבצע על ידי בעל מקצוע מומחה בתחום.

  • נציג המציע אשר יעניק את השירותים בפועל לחברה מועסק על ידי המציע במועד הגשת ההצעות, ביחסי עובד-מעביד ו/או כנותן שירותים, והנו בעל השכלה אקדמית בתחום סביבתי B.Sc. ו/א M.Sc.ו/או תואר בוגר או מוסמך בתחום סביבתי, ואשר הנו בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בהכנת בקשות להיתר פליטה.
  • למציע מחזור כספי בשנים 2018 ו-2019 במצטבר, אשר לא פחת מ-500,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד לגב' אנה מיאסקיבקר בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 05/07/2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 15/07/2020 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.