ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי 30/2020 לאספקת שלוש מלגזות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה ומתן שירותי אחריות

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 30/2020 לאספקת שלוש מלגזות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ומתן שירותי אחריות
הזוכה במכרז : חברת דוד צ'פניק ובניו בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לאספקת שלוש מלגזות, ומתן אחריות לתקופה בת שנה ממועד אספקתן בפועל (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

25.06.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן
05.07.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
07.07.20 – לצפייה בקובץ הבהרות מס' 1 לחץ כאן
07.07.20 – לצפייה במסמך ג' מעודכן בהמשך לעדכון המחיר בשאלות ההבהרה לחץ כאן
09.07.20 – לצפייה בקובץ הבהרות מס' 2 לחץ כאן
09.07.20 – לצפייה במסמך ג' מעודכן בהמשך לעדכון המחיר בקובץ ההבהרות מס' 2 לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם גוף אחד אשר יספק לה שלוש מלגזות, ויעניק תקופת אחריות בת שנה אחת לכל אחת מן המלגזות ממועד אספקתן לחברה.

אספקת המלגזות בחצר המפעל תהא בתוך 4 חודשים ממועד מסירת מכתב הזכייה למציע הזוכה ובתיאום עם החברה. במועד האספקה הראשון של המלגזה ו\או המלגזות יידרש המציע הזוכה להדריך את נציגי החברה, בנוגע להפעלתה הנכונה והמדויקת של המלגזה.

עם תום הליך מסירת המלגזות וקבלתן על ידי החברה, המציע הזוכה יעניק לחברה תקופת אחריות למלגזות בת 12 חודשים, תקופה שתחל במועד מסירתה של כל מלגזה בנפרד, וזאת בתמורה המצוינת בהצעתו. במהלך תקופת האחריות יעניק המציע לחברה את כל השירותים המפורטים במפרט השירותים.

עם תום תקופת האחריות, יעניק המציע הזוכה לחברה, שירותי תחזוקה שוטפים למלגזות לתקופה חמש (5) שנים, וזאת בתמורה המצוינת בהצעתו. החברה לא תעניק למציע הזוכה הרשאה בלעדית להענקת שירותים בתחום התחזוקה של המלגזות, וזו תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתקשר עם כל גורם אחר לקבלת שירותי תחזוקה כאמור.

רשאי להגיש הצעות למכרז מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים כמפורט להלן:

  • על המציע להיות יחיד או תאגיד הרשום בישראל על פי דין.
  • המציע הנו היצרן או היבואן הרשמי בישראל מטעם היצרן או סוכנות משנה מטעם היבואן הרשמי.
  • המציע מפעיל מוסך שירות פעיל ומלאי חלפים זמין למלגזות, ולחלופין למציע התקשרות ארוכת טווח (שלוש שנים לפחות ממועד הגשת ההצעה) עם מוסך שירות פעיל המחזיק מלאי חלפים זמין למלגזות.
  • המציע סיפק בכל אחת מהשנים 2019-2017, לפחות 2 מלגזות מהסוג המפורט במפרט השירותים (סך הכל שש מלגזות בשלוש שנים).
  • המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל michrazim@escil.co.il בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ולדימיר סירוטין בדוא"ל michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 05/07/2020 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 15/07/2020 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה לשירותי איכות הסביבה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.