ארכיון מכרזים שהסתיימו

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות – מכרז מסגרת פומבי מס 26/2020 להתקשרות בהסכמי מסגרת לביצוע סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור הסביבתי תעסוקתי וביצוע הניטור הסביבתי-תעסוקתי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
מכרז מסגרת פומבי מס' 26/2020 להתקשרות בהסכמי מסגרת לביצוע סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור הסביבתי תעסוקתי וביצוע הניטור הסביבתי-תעסוקתי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
הזוכים במכרז :
1. המבדקה הכימית בע"מ
2. מעבדות אקולוגיה א.פ. בע"מ

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע סקר מקדים לצורך קביעת תכנית ניטור הסביבתי תעסוקתי ולביצוע הניטור הסביבתי-תעסוקתי (להלן: "השירותים"), כמפורט במסמכי המכרז על נספחיו.

16.08.20 – לצפייה בחוברת המכרז לחץ כאן 
18.06.20 – לצפייה בנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן
27.08.20 – לצפייה במסמך הבהרות לחץ כאן

החברה מעוניינת להתקשר עם שני זוכי מסגרת שיעמדו בכל תנאי הסף ויקבלו את הציון המשוקלל הגבוה ביותר, על מנת להעביר אליהם מעת לעת פניות פרטניות לקבלת שירותי ביצוע סקר מקדים וכן לביצוע הניטור הסביבתי בהתאם לתוצאות הסקר.

תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת הינה לתקופה של 12 חודשים, שתחילתה במועד שייקבע ע"י החברה. החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 (שלוש) תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים או חלק מהם.

רשאי להגיש הצעות מציע אשר במועד הגשת ההצעות מקיים אחר כל הדרישות והתנאים המצטברים שלהלן:

  • המציע הנו אזרח ישראל או גוף רשום כדין במדינת ישראל.
  • המציע הנו מעבדה מוסמכת ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות הכוללות סקר מקדים וניטור סביבתי של גורמים מזיקים במקומות העבודה.
  • המציע הנו מעבדה מוסמכת ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים לביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של רעש.
  • המציע הנו מעבדה מוסכמת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע אנליזות לדוגמאות אשר יילקחו במסגרת סקר גהותי תעסוקתית, או שהנו קשור בהסכם עם מעבדה מוסמכת כאמור.
  • המציע הנו בעל ניסיון קודם ומוכח במהלך שלוש השנים האחרונות בביצוע שלושה (3) סקרים מקדימים לפחות שבוצעו עבור שלושה גופים שונים בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011, שהנם גופים המעסיקים 100 עובדים לפחות, כאשר אחד מהם הנו מפעל בתעשייה הכימית.
  • המציע הנו בעל ניסיון קודם ומוכח במהלך שלוש השנים האחרונות בביצוע שלושה (3) ניטורים סביבתיים תעסוקתיים לפחות שבוצעו שבוצעו עבור שלושה גופים שונים בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תשע"א-2011, כאשר אחד מן הגופים הנו מפעל בתעשייה הכימית.

משמעות המונח "מפעל בתעשייה הכימית" בתנאי הסף לעיל לעיל הנו מפעל בתחום: זיקוק נפט, דלקים, פטרוכימיה ופלסטיקה, פרמצבטיקה, ייצור תוספי תזונה, ביוטכנולוגיה ודיאגנוסטיקה רפואית, דטרגנטים, ייצור חומרי חיטוי, הגיינה, בישום ותמרוקים, ייצור חומרים לענף הבנייה, מעכבי בעירה,ייצור/כרייה של דשנים, ייצור מתכות קלות, חומצות ובסיסים, גזים תעשייתיים, ייצור חומרי הדברה,  ייצור צבעים ודבקים, ייצור חומרי נפץ וחומרים רדיואקטיביים לצורכי מחקר, רפואה או צבא.

  • בעל כל האישורים לפי חוק גופים ציבוריים.

חוברת המכרז לעיון תועלה לאתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://enviro-services.co.il/. את חוברת מסמכי החברה להגשה ניתן לקבל, כנגד מסירת פרטי המציע, באמצעות שליחת בקשה לכתובת דוא"ל   michrazim@escil.co.il  בהודעת הבקשה יכללו הפרטים הבאים: שם המציע; ח.פ/ע.מ; שמו של איש הקשר מטעם המציע; כתובת דוא"ל איש קשר; מספר טלפון ליצירת קשר; מספר פקס.

המציעים רשאים לפנות אל ועדת המכרזים בבקשה לקבלת הבהרות בקשר למסמכי המכרז באמצעות משלוח דוא"ל בלבד למר ויטלי אולידורט בדוא"ל  michrazim@escil.co.il בפורמט וורד, עד ליום 25.8.20 לא יאוחר מהשעה 10:00 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו רק בצורה זו, ושאלות טלפונית ו/או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרה, לא ייענו.

המועד להגשת ההצעה הינו בתאריך 6.9.20 החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 14:00. הצעות שיוגשו לאחר מועד זה תיפסלנה. הצעות שיוגשו לפני מועד זה תוחזרנה למציעים. את המסמכים יש להגיש אך ורק בתיבת המכרזים הממוקמת במפעל החברה, פארק אקו-תעשייתי נאות חובב, ושם בלבד.

המזמין אינו מחויב לקבל כל הצעה שהיא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות מודעה זו והוראות המצויות במסמכי המכרז, תגברנה ההוראות המצויות במסמכי המכרז.